Úvod » Unie rodičů při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaroměř, z.s.

Unie rodičů při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaroměř, z.s.

Zapsaný spolek

Unie je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců žáků, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání na Gymnáziu v Jaroměři. Hájí především práva a zájmy žáků. Je nezávislá na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizacích, ale k zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a vzájemného respektování. Je právnickou osobou.

Činnost Unie rodičů je zaměřena především na zabezpečování vzájemné spolupráce mezi rodiči, učiteli a vedením školy, na koordinaci výchovného působení rodiny a školy a na materiální a finanční podporu školy především v těch oblastech, které není schopna škola zabezpečit (např. příspěvky na dopravu žáků na kurzy či exkurze, na nákup odměn pro žáky při různých soutěžích a olympiádách, na cestovné a startovné pro žáky při reprezentaci školy, příspěvek na Múzování a podobná vystoupení, pomoc s organizací a finančním vykázáním maturitního plesu aj.).

Orgány Unie jsou: valná hromada Unie rodičů, výbor, předseda (pan Lukáš Kňourek), místopředseda (Ing. Marcela Holda), pokladník (Radka Burešová) a revizní komise.

Pro letošní školní rok byl stanoven členský příspěvek ve výši 350,- Kč (splatnost do 15. listopadu).

 

Návrh úpravy STANOV SPOLKU Unie rodičů při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaromeř, z.s.

Článek 1.

Název a sídlo

 1. Název spolku je: „Unie rodičů při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaroměř, z.s.“ (dále jen „spolek“)
 2. Sídlo spolku: Lužická 423, 551 23 Jaroměř
 3. IČ: 27020916

Článek 2.

Účel a cíle spolku

 1. Spolek působí při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaroměř a jeho účelem je sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších institucí a dále dobrovolná finanční podpora rozvoje školy.
 2. Spolek je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců studentů, kteří hájí práva a zájmy žáků, tj. všech nezletilých občanů, a zajímají se o jejich výchovu a vzdělávání.
 3. Unie je nezávislá na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizacích, ale k zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a vzájemného respektování.
 4. Činnost spolku je zaměřena zejména na:
 • respektování práv, potřeb a zájmů žáků;
 • vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu ve škole i v rodinách;
 • ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků za strany zákonných zástupců žáků;
 • koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy;
 • vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči, učiteli a vedením školy;
 • materiální či finanční podporu při zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti školy, na péči o nadané i handicapované žáky, na zlepšování školního prostředí, na propagaci školy a při organizování dalších akcí pořádaných školou.
 • 5) Spolek ke splnění svých cílů:
 • zajišťuje spolupráci rodičů s učiteli, vedením školy a zřizovatelem školy;
 • se svými členy a s ostatními zájemci veřejně diskutuje o zákonech a vyhláškách souvisejících se vzděláváním, včetně jejich změn, dále o zkušenostech s moderními formami spolupráce rodičů se školou, s podílem rodičů na kontrole a správě školy a další aktuální problematice;
 • usiluje o spolupráci spolku se zvolenými zástupci rodičů v radě školy;
 • své členy informuje o konkrétních aktivitách spolku a jejich výsledcích.

Článek 3.

Organizace spolku

 1. Členem spolku může být každý rodič či jiný zákonný zástupce žáka Gymnázia Jaroslava Žáka, Jaroměř, který souhlasí se stanovami spolku a platí členský příspěvek. Člen má právo se aktivně podílet na činnosti spolku, volit a být volen do Výboru UR, navrhovat změny stanov, vznášet své názory, náměty a připomínky a případně se osobně účastnit při projednávání svých návrhů. Za povinnost má dodržovat stanovy spolku a platit členský příspěvek (platí pouze nejstarší žák z rodiny).
 2. Členství ve spolku zaniká ukončením studia žáka, jehož zákonný zástupce je členem spolku.
 3. Obnova členství je podmíněna kladným stanoviskem Výboru UR, v případě neplacení ročních členských příspěvků pak jejich zpětným doplacením.
 4. Spolek ve spolupráci s vedením školy zajišťuje shromáždění zákonných zástupců žáků k jednání jak o zásadních otázkách výchovy a vzdělávání žáků, tak i k volbě orgánů spolku.
 5. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, která se schází zpravidla jednou ročně. Dále je orgánem spolku Výbor Unie rodičů složený z volených zástupců tříd. Zástupce třídy je volen a odvoláván zákonnými zástupci žáků třídy na první schůzce ve školním roce. Výbor UR řídí činnost spolku a projednává všechny otázky v působnosti spolku. Jednání Výboru UR se může zúčastnit každý člen spolku. Výbor UR zve na své jednání ředitele a zástupce ředitele školy. Změnu stanov spolku a výši členského příspěvku navrhuje Výbor UR hlasováním. Změnu stanov, výši příspěvku a zprávu o hospodaření schvaluje Valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 6. V čele Výboru UR stojí předseda volený a odvolávaný Výborem UR. Volba probíhá na začátku každého školního roku. Předseda je statutárním zástupcem spolku.
 7. Výbor UR volí na začátku školního roku ze svých řad další funkcionáře, kteří pomáhají s řízením spolku, případně zastupují předsedu. Jedná se o místopředsedu a pokladníka a dále revizní komisi, která kontroluje hospodaření spolku.

Článek 4.

Zánik spolku

Spolek zaniká:

a) rozhodnutím Valné hromady;

b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valné hromady;

Při zániku spolku rozhoduje o majetku Valná hromada.

Článek 5.

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
 2. Jakékoli doplnění nebo změny těchto stanov musejí být přijaty nadpoloviční většinou přítomných členů Valné hromady.
 3. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi a žádostmi.
 4. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 5. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou.

V Jaroměři, dne 22.10.2019

Lukáš Kňourek

předseda Výboru UR

 

Stávající STANOVY SPOLKU Unie rodičů při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaromeř, z.s.

Článek 1.

Název a sídlo

1)   Název spolku je: „Unie rodičů při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaroměř, z.s.“ (dále jen „spolek“)

2)   Sídlo spolku: Lužická 423, 551 23 Jaroměř

3)   IČ: 27020916

Článek 2.

Účel a cíle spolku

1)   Spolek působí při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaroměř a jeho účelem je finanční podpora rozvoje školy.

2)   Spolek je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců studentů, kteří hájí práva a zájmy žáků, tj. všech nezletilých občanů, a zajímají se o jejich výchovu a výuku.

3)   Unie je nezávislá na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizacích, ale k zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a vzájemného respektování.

4)   Činnost spolku je zaměřena zejména na:

–          respektování práv, potřeb a zájmů žáků;

–          vytváření bezpečného a všestraně rozvíjejícího psychosociálního klimatu ve škole i v rodinách;

–          zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání;

–          ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků;

–          koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy;

–          vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli.

5)   Spolek ke splnění svých cílů:

–          zjišťuje úroveň spolupráce rodičů s učiteli, vedením školy a zřizovateli školy;

–          se svými členy a s ostatními zájemci veřejně diskutuje o platných a připravovaných zákonech a vyhláškách souvisejících se vzděláváním, včetně jejich změn, dále o zkušenostech s moderními formami spolupráce rodičů se školou a s podílem rodičů na kontrole a správě školy a další aktuální problematice;

–          spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, školami a dalšími organizacemi;

–          usiluje o spolupráci spolku se zvolenými zástupci rodičů v radě školy;

–          své členy informuje o konkrétních aktivitách spolku a jejich výsledcích.

Článek 3.

Vznik a zánik členství

1)   Členem spolku se automaticky stává rodič či jiný zákonný zástupce každého žáka Gymnázia Jaroslava Žáka, Jaroměř.

2)   Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku a podpora cílů spolku.

3)   Členství ve spolku zaniká ukončením studia žáka, jehož zákonný zástupce je členem spolku.

4)   Člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím Výboru UR, zejména pokud neplní členské povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami či cíli spolku, nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

5)   Obnova členství je podmíněna kladným stanoviskem Výboru UR, v případě neplacení ročních příspěvků za studenta pak jejich zpětným doplacením.

Článek 4.

Volba do orgánů spolku

1)   Předseda, místopředseda, pokladník a revizní komise jsoou voleni vždy na první schůzi Výboru UR na začátku školního roku a to na období jednoho školního roku.

2)   Členové Výboru UR jsou voleni na první třídní schůzce školního roku, z každé třídy jeden zástupce.

Článek 5.

Práva a povinnosti členů

1)   Právem člena je:

     a) podílet se na činnosti spolku;

     b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi;

     c) využívat možnost čerpat finanční prostředky a další výhody ve prospěch žáka;

     d) být volen do orgánů spolku;

     e) kdykoliv ze spolku vystoupit.

2)   Povinností člena je:

     a) dodržovat stanovy spolku;

     b) respektovat rozhodnutí orgánů spolku;

c) každoročně platit příspěvek – při vzdělávání více žáků z jedné rodiny platí pouze za jednoho žáka (toho nejstaršího);

Při neplnění povinností veškerá práva člena zanikají.

Článek 6.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

Valná hromada jako nejvyšší orgán, schází se zpravidla 1x ročně

Předseda jako statutární orgán

Místopředseda

Výbor Unie rodičů

Pokladník

Revizní komise

Článek 7.

Zánik spolku

1)   Spolek zaniká:

a) rozhodnutím Valné hromady;

b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valné hromady;

Při zániku spolku rozhoduje o majetku Valná hromada.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

1)   Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

2)   Jakékoli doplnění nebo změny těchto stanov musejí být přijaty nadpoloviční většinou přítomných členů Valné hromady.

3)   Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi a žádostmi.

4)   Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

5)   Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení zakladateli.

V Jaroměři, dne 20. 10. 2015