Úvod » Unie rodičů při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaroměř, z.s.

Unie rodičů při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaroměř, z.s.

Zapsaný spolek

Unie je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců žáků, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání na Gymnáziu v Jaroměři. Hájí především práva a zájmy žáků. Je nezávislá na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizacích, ale k zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a vzájemného respektování. Je právnickou osobou.

Činnost Unie rodičů je zaměřena především na zabezpečování vzájemné spolupráce mezi rodiči, učiteli a vedením školy, na koordinaci výchovného působení rodiny a školy a na materiální a finanční podporu školy především v těch oblastech, které není schopna škola zabezpečit (např. příspěvky na dopravu žáků na kurzy či exkurze, na nákup odměn pro žáky při různých soutěžích a olympiádách, na cestovné a startovné pro žáky při reprezentaci školy, příspěvek na Múzování a podobná vystoupení, pomoc s organizací a finančním vykázáním maturitního plesu aj.).

Zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise naleznete na internetových stránkách školy v odkazu Ke stažení/Ostatní.

Orgány Unie jsou: valná hromada Unie rodičů, výbor: předseda (Ing. Marcela Holda), místopředseda (Lenka Janáčková), pokladník (Radka Burešová) a revizní komise.

Pro letošní školní rok byl stanoven členský příspěvek ve výši 400,- Kč (splatnost do 26. listopadu).

 

STANOVY SPOLKU

 

Unie rodičů při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaromeř, z.s.

Článek 1.

Název a sídlo

 • Název spolku je: „Unie rodičů při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaroměř, z.s.“ (dále jen „spolek“)
 • Sídlo spolku: Lužická 423, 551 23 Jaroměř
 • IČ: 27020916

Článek 2.

Účel a cíle spolku

 • Spolek působí při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaroměř a jeho účelem je sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších institucí a dále dobrovolná finanční podpora rozvoje školy.
 • Spolek je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců studentů, kteří hájí práva a zájmy žáků, tj. všech nezletilých občanů, a zajímají se o jejich výchovu a vzdělávání.
 • Unie je nezávislá na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizacích, ale k zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a vzájemného respektování.
 • Činnost spolku je zaměřena zejména na:
 • respektování práv, potřeb a zájmů žáků;
 • vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu ve škole;
 • ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků za strany zákonných zástupců žáků;
 • koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy;
 • vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči, učiteli a vedením školy;
 • materiální či finanční podporu při zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti školy, na péči o nadané i handicapované žáky, na zlepšování školního prostředí, na propagaci školy a při organizování dalších akcí pořádaných školou.
 • Spolek ke splnění svých cílů:
 • zajišťuje spolupráci rodičů s učiteli, vedením školy a zřizovatelem školy;
 • se svými členy a s ostatními diskutuje o zákonech a vyhláškách souvisejících se vzděláváním, včetně jejich změn, dále o zkušenostech s moderními formami spolupráce rodičů se školou, s podílem rodičů na kontrole a správě školy a další aktuální problematice;
 • usiluje o spolupráci spolku se zvolenými zástupci rodičů v radě školy;
 • své členy informuje o konkrétních aktivitách spolku a jejich výsledcích.

Článek 3.

Organizace spolku

 • Členem spolku může být každý rodič či jiný zákonný zástupce žáka Gymnázia Jaroslava Žáka, Jaroměř, který souhlasí se stanovami spolku a platí členský příspěvek. Člen má právo se aktivně podílet na činnosti spolku, volit a být volen do Výboru UR, navrhovat změny stanov, vznášet své názory, náměty a připomínky a případně se osobně účastnit při projednávání svých návrhů.

Za povinnost má dodržovat stanovy spolku a platit členský příspěvek (platí pouze nejstarší žák z rodiny).

 • Členství ve spolku zaniká ukončením studia žáka, jehož zákonný zástupce je členem spolku.
 • Obnova členství je podmíněna kladným stanoviskem Výboru UR, v případě neplacení ročních členských příspěvků pak jejich zpětným doplacením.
 • Spolek ve spolupráci s vedením školy zajišťuje shromáždění zákonných zástupců žáků k jednání jak o zásadních otázkách výchovy a vzdělávání žáků, tak i k volbě orgánů spolku.
 • Orgánem spolku je Výbor Unie rodičů složený z volených zástupců tříd. Zástupce třídy je volen a odvoláván zákonnými zástupci žáků třídy. Výbor UR řídí činnost spolku a projednává všechny otázky v působnosti spolku. Jednání Výboru UR se může zúčastnit každý člen spolku. Výbor UR zve na své jednání ředitele a zástupce ředitele školy. Změnu stanov spolku a výši členského příspěvku navrhuje Výbor UR hlasováním. Změnu stanov a výši příspěvku schvaluje Valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 • V čele Výboru UR stojí předseda volený a odvolávaný Výborem UR. Je statutárním zástupcem spolku.
 • Výbor UR volí ze svých řad další funkcionáře, kteří pomáhají s řízením spolku, případně zastupují předsedu. Jedná se o místopředsedu a pokladníka a dále revizní komisi, která kontroluje hospodaření spolku.

Článek 4.

Zánik spolku

 • Spolek zaniká:
 1. a) rozhodnutím Valné hromady;
 2. b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valné

     hromady;

Při zániku spolku rozhoduje o majetku Valná hromada.

Článek 5.

Závěrečná ustanovení

 • Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
 • Jakékoli doplnění nebo změny těchto stanov musejí být přijaty nadpoloviční většinou

      přítomných členů Valné hromady.

 • Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s žádostmi a peticemi.
 • Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 • Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou.

V Jaroměři, dne 22.10.2019

Lukáš Kňourek

předseda Výboru UR