Úvod » Poradenské služby » Učitelé a poradenské služby

Učitelé a poradenské služby

Třídní učitel

 1. Motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich spravedlivé dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy.
 2. Zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy.
 3. Získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.
 4. Spolupracuje s výchovným – kariérovým poradcem při poskytování poradenských služeb týkajících se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků třídy.
 5. Spolupracuje se školním metodikem prevence na depistáži varovných signálů, podílí se na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy ve třídě.
 6. Spolupracuje se školním psychologem/speciálním pedagogem (bude-li ho škola mít) při aktivitách zaměřených na prevenci školního neprospěchu žáků třídy (náprava, vedení apod.), při vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě a podle pokynů ředitele i v dalších oblastech vzdělávací a poradenské práce s žáky třídy.

Učitelé výchov

 1. Motivují žáky k odpovědnosti za vlastní životní dráhu a k uvědomění si významu vzdělání pro život.
 2. Podporují sebepoznávání a konstruktivní zvažování profesních možností žáků.
 3. Vedou žáky k uvědomování si dynamiky současných ekonomických a technologických změn ve světě a s nimi souvisejícího významu profesní mobility, rekvalifikací, celoživotního učení.
 4. Pomáhají žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostech a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích možností, učí je nahlížet na složitost jednotlivých profesí v porovnání s vlastními možnostmi a předpoklady.
 5. Seznamují žáky s možnostmi podpory státu ve sféře zaměstnanosti a v poradenských a zprostředkovatelských službách. 

Na střední škole dále:

 1. Poskytují žákům základní orientaci v nejdůležitějších otázkách pracovního práva a soukromého podnikání.
 2. Seznamují žáky s trendy trhu práce, s jeho vývojem v daném regionu a možnostmi uplatnění v jednotlivých oborech, pomáhají jim získat představu o realitě pracovní pozice absolventa po nástupu do zaměstnání, vedou je k osvojování dovedností v oblasti sebeprezentace na trhu práce.

Učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu

 1. Provádí screening a evidenci nadaných dětí ve škole, vede přehled nominací.
 2. Koordinuje úpravy vzdělávání nadaných žáků ve škole.
 3. Metodicky vede učitele školy při vzdělávání nadaných žáků (metody obohacování a prohlubování učiva, metody vnitřní diferenciace).
 4. Spolupracuje se SŠ, VOŠ a VŠ s cílem zajišťovat výuku předmětů, které jsou oblastí zájmu nadaných žáků, na úrovni vyššího stupně.
 5. Spolupracuje se školním psychologem v oblasti nadání formou pravidelných konzultací.
 6. Pravidelně sleduje nové trendy v oblasti vzdělávání nadaných a poskytuje informace o těchto trendech ostatním pedagogickým pracovníkům.
 7. Informuje pedagogické pracovníky školy o vzdělávacích akcích na téma vzdělávání nadaných žáků, případně tyto akce sám organizuje; získává a poskytuje informace o aktivitách různých sdružení zaměřujících se na práci s nadanými, o mimoškolních akcích pro nadané děti (letní tábory, nejrůznější kroužky…) apod.
 8. Zajišťuje prezentaci výsledků práce nadaných žáků školy.