Úvod » Prezentace předmětů » Tělesná výchova » Soutěže » Tělesná výchova

Tělesná výchova

Charakteristika předmětu

Učební hodiny Tělesné výchovy představují v rámci povinného vzdělávání nejdůležitější (a v podstatě jediný) prostor pro pohybové učení žáků. Studenti si při výuce procvičují základní pohybové dovednosti a osvojují si dovednosti nové, spojené především s ovládáním různého sportovního náčiní a nářadí. Seznamují se zde se zásadami zdravého životního stylu z hlediska pohybové aktivity, zejména potom s návody pro pohybovou prevenci a korekci jednostranného zatížení. Učí se poznávat své pohybové možnosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim a respektovat je jak u sebe, tak u svých spolužáků. V neposlední řadě aktivní účast na hodinách Tv umožňuje studentům rozvíjet vedle motorických i dovednosti sociální. Ocitají se zde totiž v různých sociálních rolích, které vyžadují spolupráci, ohleduplnost a odpovědnost za zdraví své i druhých.

Snahou pedagogů našeho gymnázia je vyučovat tělesnou výchovu v příjemné atmosféře, která nejlépe přispívá k radostnému prožitku z pohybového výkonu a napomáhá vytvářet kladný vztah k tělesné kultuře a sportu.

Hodinová dotace předmětu

3 hodiny týdně – prima, sekunda

2 hodiny týdně – ostatní ročníky

 

Obsah předmětu

1.  Poznatky z TV a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu

2.  Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační a jiná cvičení

3.  Gymnastika (prostná cvičení; cvičení na kruzích, hrazdě, bradlech, trampolíně,  švédské bedně, kladině; přeskok přes kozu, koně) 

4.  Atletika (běhy nejrůznějších distancí včetně běhu v terénu, hody, vrhy, skoky)

5.  Pohybové hry, netradiční sporty (ringo, frisbee aj.)

6.  Sportovní hry (basketbal, volejbal, sálová kopaná, házená, florbal, softbal, lakros, badminton)

7.  Plavání (z důvodu absence krytého bazénu pouze příležitostně v letních měsících)
8.  Lyžování, snowboarding (na kurzech)

 

Další aktivity

Lyžařské výchovně vzdělávací zájezdy (LVVZ)

LVVZ  je do výuky tělesné výchovy zařazen v sekundě a v kvintě osmiletého gymnázia a v prvních ročnících čtyřletého gymnázia. Program se skládá z výuky běžeckého a sjezdového lyžování či snowboardingu. Vždy se snažíme zajistit výcvik v lokalitách, které předpokládají vyhovující sněhové podmínky a zároveň disponují lyžařskými svahy pro začátečníky i pokročilé, vzhledem k různé úrovni zvládnutí lyžařských dovedností našich studentů.

 

Letní kurzy

Letní kurz je zařazen do výuky ve třetím ročníku čtyřletého gymnázia, v septimě a ve druhém ročníku pedagogického lycea. Studenti mají možnost zvolit si cykloturistický či vodácký kurz. Mnohaleté zkušenosti ukazují, že naši studenti preferují výukový kurz se zaměřením na zvládnutí základních vodáckých dovednosti, tradičně pořádaný na řece Vltavě.

 

Soutěže

Škola je členem AŠSK ČR a naši studenti se v průběhu celého školního roku účastní mnoha sportovních soutěží, které jsou organizovány a vypisovány právě touto organizací. Chlapci a dívky nižšího i vyššího gymnázia pravidelně reprezentují školu na regionálních, okresních a krajských úrovních soutěží.  Dobrých výsledků dosahují tradičně v basketbalu a volejbalu. V letošním roce budou mladší chlapci obhajovat výborné 4. místo z republikového finále v basketbalu, podobně jako starší chlapci, kteří svou úspěšnou šňůru završili 2. místem na republikové kvalifikaci. Další obhajoba nás čeká v dívčím volejbalovém klání, kde chceme zaútočit opět nejméně na třetí místo v krajském kole.

 

Školní soutěže

Během školního roku připravují učitelé tělesné výchovy několik tradičních sportovních soutěží, ve kterých jednotlivé třídy měří své síly. Jedná se o Mikulášský turnaj, což je klání v basketbalu odehrávající se pravidelně na začátku prosince, florbalový turnaj chlapců a sportovní dny, konané na konci školního roku a zahrnující atletické závody a turnaje v míčových hrách.

 

Výukové prostory

Tělocvična a aula v prostorách školy

Sokolovna v Jaroměři (cca 100 m od budovy školy)

Víceúčelová sportovní hala v Jaroměři (cca 20 m od budovy školy)

Zimní stadion (cca 20 m od budovy školy)

Atletický stadion (cca 100 m od budovy školy)