Úvod » Projekty EU a ČR

Projekty EU a ČR

V naší škole v současné době probíhá realizace projektů:

1. VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013262

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 247 753 Kč (85% z ESF, 15% ze státního rozpočtu)

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, spolupráci s rodiči žáků, spolupráci s veřejností.

2. IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI I (I-KAP KHK I)

Jsme partnerem projektu.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I naplňuje vybranými aktivitami záměry stanovené Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání. Zahrnuje realizaci společných a celokrajských aktivit, které napomůžou zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj. Příjemcem dotace je Královéhradecký kraj, partnery projektu jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a celkem 16 středních škol zřizovaných krajem.

Naše škola je zapojena do realizace aktivit Podpora polytechnického a odborného vzdělávání a Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků středních škol v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem.

Bude zavedena pozice lektor laboratorních cvičení pro ZŠ Na Ostrově, pro MŠ Jaroměř a ZŠ Křišťál, aktivita Technika v přírodě a příroda v technice: Bude navázána spolupráce se 2 základními a 1 mateřskou školou, budou pro žáky připravována a realizována laboratorní cvičení. Pro zkvalitnění práce učitelů SŠ i ZŠ bude využita zrekonstruovaná biologická laboratoř a nové vybavení, díky praktickým zkušenostem získají žáci lepší vztah k přírodovědným a technickým předmětům. Děti MŠ a žáci ZŠ dále využijí laboratoř k navazujícímu pozorování dějů v přírodě, využívání jednodušších pomůcek, dojde k podnícení zájmu dětí i žáků o polytechnické vzdělávání. Realizace bude probíhat po 2 školní roky.

V návaznosti na předchozí bude realizován cyklus projektových dní: např. Polytechnické Jeseníky (dvoudenní), Polytechnický Liberec, Škoda Auto, IQLandia Liberec, Příroda a energetika jižní Moravy (čtyřdenní).

Aktivita Matematika nejen k maturitě: budou nově zavedeny půlené hodiny, čímž dojde k individualizaci výuky, jejímu zefektivnění, neboť vyučující je schopen snadněji a intenzivněji procvičit látku. Základní škola bude využívat učebnu výpočetní techniky na SŠ pro výuku matematiky, dojde k podpoře učitelů ZŠ, aktivizaci žáků, individualizaci výuky.

3. Úprava venkovního areálu v zahradě Gymnázia v Jaroměři pro výuku ve venkovním prostředí

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

Registrační číslo projektu: 1190700639

Zahájení realizace projektu: leden 2020

Ukončení realizace projektu: prosinec 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 498 112,07 Kč (85% ze Státního fondu životního prostředí ČR , 15% z rozpočtu zřizovatele)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je přeměna nepoužívané části školní zahrady na místo, ve kterém bude možné realizovat výuku ve venkovním prostředí (venkovní učebna). Pozemek bude upraven na „pozorovatelnu“ živočichů, kteří obývají zahrady. Další součástí bude geologická sbírka určená pro studium hornin vyskytujících se v ČR a botanická zahrada s kvetoucími bylinami a keři. Nevyužívaná část školního pozemku tak bude přeměněna na místo, ve kterém bude možné realizovat terénní výuku průřezového tématu Environmentální výchova i dalších předmětů, což současná zahrada neumožňuje.

4. IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 191 669 026,27 Kč

Co je cílem projektu? 

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.

Naše škola bude v rámci projektu realizovat šablony Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ a Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem