Úvod » Projekty EU a MŠMT

Projekty EU a MŠMT

V naší škole v současné době probíhá realizace projektů:

1. VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013262

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 247 753 Kč (85% z ESF, 15% ze státního rozpočtu)

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, spolupráci s rodiči žáků, spolupráci s veřejností.

2. IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI I (I-KAP KHK I)

Jsme partnerem projektu.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I naplňuje vybranými aktivitami záměry stanovené Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání. Zahrnuje realizaci společných a celokrajských aktivit, které napomůžou zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj. Příjemcem dotace je Královéhradecký kraj, partnery projektu jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a celkem 16 středních škol zřizovaných krajem.

Naše škola je zapojena do realizace aktivit Podpora polytechnického a odborného vzdělávání a Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků středních škol v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem.

Bude zavedena pozice lektor laboratorních cvičení pro ZŠ Na Ostrově, pro MŠ Jaroměř a ZŠ Křišťál, aktivita Technika v přírodě a příroda v technice: Bude navázána spolupráce se 2 základními a 1 mateřskou školou, budou pro žáky připravována a realizována laboratorní cvičení. Pro zkvalitnění práce učitelů SŠ i ZŠ bude využita zrekonstruovaná biologická laboratoř a nové vybavení, díky praktickým zkušenostem získají žáci lepší vztah k přírodovědným a technickým předmětům. Děti MŠ a žáci ZŠ dále využijí laboratoř k navazujícímu pozorování dějů v přírodě, využívání jednodušších pomůcek, dojde k podnícení zájmu dětí i žáků o polytechnické vzdělávání. Realizace bude probíhat po 2 školní roky.

V návaznosti na předchozí bude realizován cyklus projektových dní: např. Polytechnické Jeseníky (dvoudenní), Polytechnický Liberec, Škoda Auto, IQLandia Liberec, Příroda a energetika jižní Moravy (čtyřdenní).

Aktivita Matematika nejen k maturitě: budou nově zavedeny půlené hodiny, čímž dojde k individualizaci výuky, jejímu zefektivnění, neboť vyučující je schopen snadněji a intenzivněji procvičit látku. Základní škola bude využívat učebnu výpočetní techniky na SŠ pro výuku matematiky, dojde k podpoře učitelů ZŠ, aktivizaci žáků, individualizaci výuky.