Úvod » Projekty EU a ČR

Projekty EU a ČR

V naší škole v minulých letech proběhla a nadále probíhá řada projektů finančně podpořených Evropskou unií nebo Českou republikou:

1. VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013262

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 247 753 Kč (85% z ESF, 15% ze státního rozpočtu)

Projekt zaměřený na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, spolupráci s rodiči žáků, spolupráci s veřejností.

2. IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI I (I-KAP KHK I)

Škola partnerem projektu.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I naplňuje vybranými aktivitami záměry stanovené Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání. Zahrnuje realizaci společných a celokrajských aktivit, které napomůžou zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj. Příjemcem dotace je Královéhradecký kraj, partnery projektu jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a celkem 16 středních škol zřizovaných krajem.

Naše škola byla zapojena do realizace aktivit Podpora polytechnického a odborného vzdělávání a Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků středních škol v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem.

Byla zavedena pozice lektor laboratorních cvičení pro ZŠ Na Ostrově, pro MŠ Jaroměř a ZŠ Křišťál, aktivita Technika v přírodě a příroda v technice: Navázali jsme spolupráci se 2 základními a 1 mateřskou školou, pro žáky jsme realizovali laboratorní cvičení. Pro zkvalitnění práce učitelů SŠ i ZŠ byla využívána zrekonstruovaná biologická laboratoř a nové vybavení, díky praktickým zkušenostem žáci získali lepší vztah k přírodovědným a technickým předmětům. Děti MŠ a žáci ZŠ dále využili laboratoř k navazujícímu pozorování dějů v přírodě, využívání jednodušších pomůcek, došlo k podnícení zájmu dětí i žáků o polytechnické vzdělávání. Realizace probíhala po 2 školní roky.

V návaznosti na předchozí byl realizován cyklus projektových dní: např. Polytechnické Jeseníky (dvoudenní), Polytechnický Liberec, Škoda Auto, IQLandia Liberec, Příroda a energetika jižní Moravy (čtyřdenní).

Aktivita Matematika nejen k maturitě: nově byly zavedeny půlené hodiny, čímž došlo k individualizaci výuky, jejímu zefektivnění, neboť vyučující snadněji a intenzivněji procvičoval látku. Základní škola využívala učebnu výpočetní techniky na SŠ pro výuku matematiky, došlo k podpoře učitelů ZŠ, aktivizaci žáků, individualizaci výuky.

3. Úprava venkovního areálu v zahradě Gymnázia v Jaroměři pro výuku ve venkovním prostředí

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

Registrační číslo projektu: 1190700639

Zahájení realizace projektu: leden 2020

Ukončení realizace projektu: prosinec 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 498 112,07 Kč (85% ze Státního fondu životního prostředí ČR , 15% z rozpočtu zřizovatele)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je přeměna nepoužívané části školní zahrady na místo, ve kterém bude možné realizovat výuku ve venkovním prostředí (venkovní učebna). Pozemek bude upraven na „pozorovatelnu“ živočichů, kteří obývají zahrady. Další součástí bude geologická sbírka určená pro studium hornin vyskytujících se v ČR a botanická zahrada s kvetoucími bylinami a keři. Nevyužívaná část školního pozemku tak bude přeměněna na místo, ve kterém bude možné realizovat terénní výuku průřezového tématu Environmentální výchova i dalších předmětů, což současná zahrada neumožňuje.

4. IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 191 669 026,27 Kč

Co je cílem projektu? 

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.

Naše škola bude v rámci projektu realizovat šablony Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ a Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

5. DIGITALIZUJEME ŠKOLU – REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí (v roce 2022 čerpána částka 336 000 Kč) a na prevenci digitální propasti (čerpáno 67 000 Kč).

6. DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2022

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

7. Projekt Spolupráce, inovace, vzdělávání

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003653

Zahájení realizace projektu: září 2023

Ukončení realizace projektu: leden 2026

Cílem projektu je rozvoj v oblasti vzdělávání pracovníků, inovativního vzdělávání žáků, kariérového poradenství, podpora žáků s odlišným mateřským jazykem a podpora profesního růstu pedagogů.