Úvod » Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Plánovaný počet přijímaných uchazečů o vzdělávání

Kód oboru

Název oboru

Počet žáků

Délka studia

Forma studia

79-41-K/41   Gymnázium             30          4 roky           denní
79-41-K/81   Gymnázium             30          8 roků           denní

Termíny jednotných přijímacích zkoušek, jejichž vykonání je podmínkou pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení:

14. den po otevření škol pro čtyřletý obor vzdělávání
15. den po otevření škol pro osmiletý obor vzdělávání

Gymnázium – čtyřletý obor

Je určen pro absolventy 9. tříd základních škol, kód oboru viz tabulka nahoře.

Gymnázium – osmiletý obor

Je určen pro absolventy 5. tříd základních škol, kód oboru viz tabulka nahoře.

Přihláška

Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Nový formulář, jehož vzor byl stanoven MŠMT, je k dispozici na:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Formulare_prihlasek/Prihlaska_SS_20192020_denni_edit.pdf

Důležitá poznámka: Uchazeč, který podává přihlášku ke vzdělávání na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. V případě, že zákonný zástupce uchazeče má datovou schránku, prosíme o vyplnění její adresy. Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami bude stanovena na základě doporučení školského poradenského zařízení, které musí být přiloženo k přihlášce. Obě přihlášky musí být podepsány.

Doporučujeme uvést e-mail uchazeče a zákonného zástupce, na který obdržíte pozvánku a výsledky testů. Na přihlášce není nutné vyplňovat Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Přihlášku je nutno doručit do školy do 1. března.

Přijímací řízení

Součástí přijímacího řízení pro oba obory gymnázia bude vykonání jednotné přijímací zkoušky, která se skládá z testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. V případě, že si uchazeč u jednotné zkoušky bude počínat nedovoleným způsobem (např.  bude opisovat, používat nepovolené pomůcky), bude vážně nebo opakovaně narušovat její průběh, může být ze zkoušky vyloučen.

Bližší informace o testech najdete na stránkách www.cermat.cz, kde jsou zveřejněny testy z českého jazyka a literatury a z matematiky, které byly použity v předešlých letech. Počátkem února zde budou zpřístupněny uchazečům ilustrační testy pro tento rok.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

Ředitel školy rozhodl podle §60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění) o konání přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků shora uvedených oborů vzdělávání. Uchazeči budou přijímáni podle následujících kritérií:

 • Váhy jednotlivých částí přijímacího řízení: hodnocení testu z českého jazyka a literatury – 1/3, hodnocení testu z matematiky – 1/3, prospěch ze základní školy a soutěže – 1/3
 • Výsledek testů:  český jazyk a literatura – maximálně 100 bodů, matematika – maximálně 100 bodů.
 • Prospěch na základní škole – Prospěch bude bodově ohodnocen podle následující tabulky za obě pololetí osmé a první pololetí deváté třídy pro čtyřleté studium, za obě pololetí čtvrté a první pololetí páté třídy pro osmileté studium, každé pololetí zvlášť. Maximálně lze získat 90 bodů.
Průměrný prospěch 1,00- 1,09 1,10- 1,19 1,20- 1,29 1,30- 1,39 1,40- 1,49 1,50- 1,59 1,60- 1,69 1,70- 1,79 1,80- 1,89 1,90- 2,00 nad 2,00
Body 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0
 • Umístění v soutěžích a olympiádách: 1. až 3. místo v okresních nebo vyšších kolech školních znalostních postupových soutěží od 6. do 9. třídy pro čtyřleté studium, od 3. do 5. třídy pro osmileté studium (olympiády, Pythagoriáda, jazykové soutěže apod.), případně další úspěchy na krajské nebo celostátní úrovni budou bodově ohodnoceny: krajské či vyšší kolo – 1. místo 5 bodů, 2. místo 4 body, 3. místo 3 body, okresní kolo – 1. místo 3 body, 2. místo 2 body, 3. místo 1 bod. Body se sčítají s výjimkou stejné soutěže v témže školním roce (maximálně lze získat 10 bodů). Umístění v soutěži je třeba doložit kopií získaného diplomu, která je potvrzena základní školou.
 • Pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR a požádaly o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, bude vytvořeno ve spolupráci s Centrem redukované pořadí uchazečů dle lepších výsledků bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů, prospěchu ze základní školy a umístění v soutěžích a olympiádách. Redukované pořadí se použije pro zařazení uvedených osob do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. U těchto uchazečů bude ověřena pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru gymnázia.
 • Výsledné pořadí bude stanoveno na základě celkového skóre vypočteného součtem počtu bodů za oba testy, za prospěch na základní škole a za umístění v soutěžích. Maximum je stanoveno na 300 bodů.
 • Minimální skóre pro přijetí v prvním kole je 90 bodů pro čtyřletý obor, 125 bodů pro osmiletý obor vzdělávání.
 • Uchazeči, kteří dosáhnou alespoň minimálního skóre, se řadí podle počtu dosažených bodů. Při rovnosti bodů bude mít výhodnější pořadí uchazeč s lepším výsledkem testů (součet bodů). Dojde-li opět ke shodě, bude mít výhodnější pořadí uchazeč s vyšším počtem bodů získaných v testu z matematiky.
 • V případě další shody bude mít výhodnější pořadí uchazeč, který získá více bodů dle bodového hodnocení komplexů úloh jednotné přijímací zkoušky z matematiky (MA) a českého jazyka a literatury (ČJL) v tomto pořadí:
  1) úlohy z MA ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů
  2) úlohy z ČJL ověřující porozumění textu
  3) úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu
  4) úlohy z MA ověřující znalosti a dovednosti v oblasti geometrie v rovině a prostoru

Oznámení o přijetí či nepřijetí

Ředitel školy ukončí hodnocení do 1 pracovního dne po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (nejpozději 8 kalendářních dní od termínu jednotné zkoušky). Na nástěnce u hlavního vchodu a na webových stránkách školy v oddíle AKTUÁLNĚ bude zveřejněno pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů (podle přiděleného registračního čísla). Před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání (7. kalendářní den od termínu jednotné zkoušky od 12:30 do 13 hodin) mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům těchto rozhodnutí.

Přijatí uchazeči a zápisový lístek

Přijatí uchazeči neobdrží rozhodnutí o přijetí poštou. Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením řádně vyplněného zápisového lístku řediteli střední školy do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo pořadí uchazečů zveřejněno. Pokud lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Nepřijatí uchazeči

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Proti rozhodnutí ředitele školy není v tomto roce odvolání přípustné. Další uchazeči budou na uvolněná místa operativně přijímáni (postupně na místa uchazečů, kteří neodevzdali nebo zpět vzali svůj zápisový lístek).

Další kola přijímacího řízení

Budou vyhlašována dle aktuální situace. Podrobnosti budou zveřejněny na www stránkách školy (oddíl Aktuálně) – počet volných míst, termíny podání přihlášek, kritéria přijímání.