Úvod » Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Plánovaný počet přijímaných uchazečů o vzdělávání

Kód oboru

Název oboru

Počet žáků

Délka studia

Forma studia

79-41-K/41

Gymnázium

      30

    4 roky

    denní

79-41-K/81

Gymnázium

      30

    8 roků

    denní

Termíny jednotných přijímacích zkoušek, jejichž vykonání je podmínkou pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení:

pátek 12. 4. a pondělí 15. 4. 2024 pro čtyřletý obor vzdělávání
úterý 16. 4. a středa 17. 4. 2024 pro osmiletý obor vzdělávání

Gymnázium – čtyřletý obor

Je určen pro absolventy 9. tříd základních škol, kód oboru viz tabulka nahoře.

Gymnázium – osmiletý obor

Je určen pro absolventy 5. tříd základních škol, kód oboru viz tabulka nahoře.

Proč studovat právě na naší škole?

 • kvalitní výuka v příjemném a klidném prostředí, nová venkovní učebna ve školním parku
 • rodinná atmosféra
 • nový školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium, díky kterému bude žák studovat v posledních dvou ročnících předměty především dle svého zaměření (4 až 5 volitelných předmětů), množství předmětů se povinně vyučuje pouze první dva roky (společenské vědy, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, estetické výchovy)
 • praktické zaměření přírodovědných předmětů (laboratoře biologie, chemie a fyziky), systém CORINTH
 • moderní výuka cizích jazyků doplněná zahraničními výjezdy, rodilí mluvčí (Rj, Šj)
 • vynikající podmínky pro sport, výdejna obědů v budově
 • doučování matematiky a jazyků
 • úspěšnost našich absolventů na prestižních VŠ
 • tradiční vícedenní exkurze (např. kulturněhistorická v Praze)
 • sportovní kurzy (lyžařský, vodácký)
 • dopravní dostupnost – vlak, autobus až ke škole
 • oblíbené celoškolní akce – Pásmo, Múzování, sportovní soutěže, …

Na co se ještě podívat na školním webu?

 • Učební plány v menu Informace o studiu (výrazná změna pro nově nastupující žáky)
 • Prohlídka školy (video) v menu Informace o škole
 • Počty přijatých žáků v menu Přijímací řízení

Přihláška

Způsob přihlašování je podrobně popsán na webu, který nově připravilo MŠMT v důsledku elektronizace přijímacího řízení:

Rodiče – Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Důležité poznámky:

Uchazeč podává maximálně 3 přihlášky ke vzdělávání na střední školy. Pořadí škol dle preferencí musí být na všech přihláškách stejné!

Jednotnou zkoušku koná uchazeč vždy dvakrát i v případě podání pouze jediné přihlášky, a to na škole, na kterou tuto přihlášku podal (týká se především uchazečů hlásících se do osmiletého gymnázia, kdy není nutné podávat další přihlášku do vzdálené školy).

Na přihlášce není požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami bude stanovena na základě doporučení školského poradenského zařízení, které musí být přiloženo k přihlášce.

Přihlášku je nutno doručit do školy do 20. února.

Přijímací řízení

Součástí přijímacího řízení pro oba obory gymnázia bude vykonání jednotné přijímací zkoušky, která se skládá z testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. V případě, že si uchazeč u jednotné zkoušky bude počínat nedovoleným způsobem (např.  bude opisovat, používat nepovolené pomůcky), bude vážně nebo opakovaně narušovat její průběh, může být ze zkoušky vyloučen.

Bližší informace o testech najdete na stránkách Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz), kde jsou zveřejněny testy z českého jazyka a literatury a z matematiky, které byly použity v předešlých letech, a katalogy požadavků.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

Ředitel školy rozhodl podle §60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění) o konání přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků shora uvedených oborů vzdělávání. Uchazeči budou přijímáni podle následujících kritérií:

 • Váhy jednotlivých částí přijímacího řízení: hodnocení testu z českého jazyka a literatury – 35,7 %, hodnocení testu z matematiky – 35,7 %, prospěch ze základní školy – 21,5 % a soutěže – 7,1 %.
 • Výsledek testů:  český jazyk a literatura – maximálně 50 bodů, matematika – maximálně 50 bodů.
 • Prospěch na základní škole – Prospěch bude bodově ohodnocen podle následující tabulky za obě pololetí osmé a první pololetí deváté třídy pro čtyřleté studium, za obě pololetí čtvrté a první pololetí páté třídy pro osmileté studium, každé pololetí zvlášť. Maximálně lze získat 30 bodů.
Průměrný prospěch 1,00- 1,09 1,10- 1,19 1,20- 1,29 1,30- 1,39 1,40- 1,49 1,50- 1,59 1,60- 1,69 1,70- 1,79 1,80- 1,89 1,90- 2,00 nad 2,00
Body 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 • Umístění v soutěžích a olympiádách: 1. až 3. místo v okresních nebo vyšších kolech školních znalostních postupových soutěží od 6. do 9. třídy pro čtyřleté studium, od 3. do 5. třídy pro osmileté studium (olympiády, Pythagoriáda, jazykové soutěže apod.), případně další úspěchy na krajské nebo celostátní úrovni budou bodově ohodnoceny: krajské či vyšší kolo – 1. místo 5 bodů, 2. místo 4 body, 3. místo 3 body, okresní kolo – 1. místo 3 body, 2. místo 2 body, 3. místo 1 bod. Body se sčítají s výjimkou stejné soutěže v témže školním roce (maximálně lze získat 10 bodů). Umístění v soutěži je třeba doložit kopií získaného diplomu, která je potvrzena základní školou.
 • Pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR a požádaly o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, bude vytvořeno ve spolupráci s Centrem redukované pořadí uchazečů dle lepších výsledků bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů, prospěchu ze základní školy a umístění v soutěžích a olympiádách. Redukované pořadí se použije pro zařazení uvedených osob do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60i školského zákona. U těchto uchazečů bude ověřena pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru gymnázia.
 • Výsledné pořadí bude stanoveno na základě celkového skóre vypočteného součtem počtu bodů za oba testy, za prospěch na základní škole a za umístění v soutěžích. Maximum je stanoveno na 140 bodů. Minimální skóre pro přijetí v prvním kole je 41 bodů pro čtyřletý obor, 51 bodů pro osmiletý obor vzdělávání.
 • Uchazeči, kteří dosáhnou alespoň minimálního skóre, se řadí podle počtu dosažených bodů. Při rovnosti bodů bude mít výhodnější pořadí uchazeč s lepším výsledkem testů (součet bodů). Dojde-li opět ke shodě, bude mít výhodnější pořadí uchazeč s vyšším počtem bodů získaných v testu z matematiky.
 • V případě další shody bude mít výhodnější pořadí uchazeč, který získá více bodů dle bodového hodnocení komplexů úloh jednotné přijímací zkoušky z matematiky (MA) a českého jazyka a literatury (ČJL) v tomto pořadí:
  1) úlohy z MA ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů
  2) úlohy z ČJL ověřující porozumění textu
  3) úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu
  4) úlohy z MA ověřující znalosti a dovednosti v oblasti geometrie v rovině a prostoru

Oznámení o přijetí či nepřijetí

Na nástěnce u hlavního vchodu a na portálu přijímacího řízení DiPSy bude zveřejněno 15. 5. 2024 pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů (podle přiděleného registračního čísla). Před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání (v pondělí 13. 5. 2024 od 8 do 9:30 hodin) mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům těchto rozhodnutí.

Přijatí uchazeči

Pokus se nechce uchazeč vzdělávat v dané střední škole, je třeba aby se do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo pořadí uchazečů zveřejněno, vzdal práva na přijetí. Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

Nepřijatí uchazeči

Podle § 60 odst. 11) zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a dále podle §81 až §83 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné podat odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím ředitele Gymnázia Jaroslava Žáka, Jaroměř ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové. Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity na základě uvolněných míst, se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Odvolání má tedy smysl pouze v případě formálních nedostatků, které je nutné přesně specifikovat.

Další kola přijímacího řízení

Budou vyhlašována dle aktuální situace pouze v případě, že obor nebude zcela naplněn. Podrobnosti budou zveřejněny na www stránkách školy (oddíl Aktuálně) a v systému přijímacího řízení (počet volných míst, termíny podání přihlášek, kritéria přijímání).