Úvod » Pravidla pro poskytování informací

Pravidla pro poskytování informací

Všechny právní normy, které jsou závazné pro tuto školu a kterými se ve své práci škola řídí, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy:

  • Všechny vnitřní směrnice školy, výroční zpráva o činnosti školy
  • Údaje o jmenování ředitelem a o své činnosti v oblasti poskytování informací,
  • Jméno a příjmení ředitele nebo zástupce ředitele či administrativního pracovníka určeného k poskytování informací a přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení
  • Údaje o možnostech odvolání proti rozhodnutí ředitele
  • Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se ředitel školy řídí, sazebník úhrad za poskytování informací

Postup při vyřizování žádostí o informace

a) Obecné pojmy – ředitel školy je povinným subjektem pro poskytování informací veřejnosti za podmínek stanovených výše uvedeným zákonem; informace se poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním; žadatelem může být fyzická či právnická osoba.

b) Způsob zveřejňování informací – na nástěnce v přízemí školy, školním rozhlasem, v kanceláři školy, prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci, na internetové stránce (goajaro.devant.cz), prostřednictvím výroční zprávy

c) Přijímání žádosti o informace a jejich evidence
– žádosti se přijímají v kanceláři školy; pověřeným pracovníkem je asistentka ředitele školy, která vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informací (datum doručení, číslo jednací, jméno a příjmení žadatele, spojení na něj, způsob a datum vyřízení žádosti); v době její nepřítomnosti zástupce ředitele nebo ředitel školy
– žádost o informace může být ústní, telefonická nebo písemná
– jde-li o zveřejněnou informaci, může být pouze sděleno, kde lze požadovanou informaci najít
– není-li žádost srozumitelná, vyzve pověřený pracovník žadatele k upřesnění žádosti
– pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě (činnosti školy) nebo kdo žádost podal, není taková žádost podáním ve smyslu tohoto zákona

d) Lhůty  zveřejněná informace – ústní žádost – neprodleně
– písemná žádost – do 7 dnů
– ostatní informace – do 15 dnů
    Prodlouženo může být o 10 dnů – důvody jsou dány zákonem:
– vyhledání a sběr požadovaných informací v archivu školy
– vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
– konzultace s jiným orgánem státní správy, který má vážný zájem na rozhodnutí o žádosti, konzultace mezi dvěma nebo více organizačními útvary školského úřadu, který mají závažný zájem na předmětu žádosti.
– nesrozumitelná (nepřesná) – žádost o upřesnění poslat do 7 dnů (žadatel musí upřesnit do 30 dnů, jinak je žádost odmítnuta)
– žádost mimo působnost povinné osoby – oznámení žadateli do 3 dnů

e) Vyřízení žádostí
– ústní žádost bude vyřízena ústně
– trvá-li žadatel na písemném vyřízení, musí podat žádost písemně
– písemná žádost bude vyřízena písemně

f) Omezení práva na informace – ředitel školy neposkytne informace, která:
– vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby (zejména o rasovém původu, národnosti, politických postojích, členství v politických stranách, náboženském vyznání, trestné činnosti nebo probíhajícím trestním řízení, zdravotním stavu, rodině, majetkových poměrech atd.)
– je označena za obchodní tajemství
– byla získána od jiné osoby, které zákon informační povinnost neukládá

Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě do 15 dnů, popřípadě v prodloužené lhůtě o 10 dnů.

g) Sazebník poplatků
– musí-li pracovník pověřený vyhledáváním informací věnovat této činnosti více než dvacet minut, bude účtována částka 100 Kč za každou započatou hodinu práce
– případné kopírování materiálů: A4 a menší 2Kč, A3. A4 oboustranně 3 Kč
– zasílání materiálů – poštovné dle sazebníku České pošty