Úvod » Pověřenec GDPR

Pověřenec GDPR

je osoba, která monitoruje soulad zpracovávání dat a údajů ve škole s Nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 (GDPR).

Základní informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „GDPR“), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává osobní údaje.

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je harmonizace úpravy ochrany osobních údajů, naplnění požadavku čl. 13 GDPR a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními údaji.

V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj?

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce osobních údajů

Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, IČ 486 23 695, se sídlem Lužická 423, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, zastává roli správce osobních údajů (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce:             Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř

doručovací adresa:                         Lužická 423, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř

adresa datové schránky:                f3xzp92

telefon:                                            +420 491 812 498

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Správce osobních údajů jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje Centrum investic, rozvoje a inovací, IČ: 712 18 840, se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové.

Kontaktní údaje pověřence:

e-mailová adresa:                           vz@cirihk.cz

telefon:                                            + 420 725 928 567

Pověřenec poskytuje:

 • informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí,
 • monitoring souladu zpracování osobních údajů s GDPR,
 • spolupráci na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • spolupráci s dozorovým úřadem (ÚOOÚ),
 • poradenství subjektům údajů, zákonným zástupcům subjektů údaje (žáka),
 • mlčenlivost a důvěrnost.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 • zprávy na doručovací adresu správce,
 • datovou zprávou do datové schránky správce,
 • osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 7:30 – 15:00 hodin v pracovní den,
 • e-mailem na reditel@goajaro.cz,

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních v případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jako správce osobních údajů škola zpracovává následující osobní údaje:

Osobní údaje zaměstnanců:

Oblast zpracování Účel zpracování Právní základ zpracování Doba zpracování

Vedení osobních spisů zaměstnanců, mzdové listy – jedná se zejména o tyto osobní údaje:

– jméno,

– příjmení (včetně rodného příjmení),

– titul,

– datum narození,

– místo narození,

– rodné číslo,

– státní občanství,

– trvalý pobyt,

– jiné místo pobytu,

– rodinný stav (pouze u zaměstnance, který uplatňuje daňové zvýhodnění),

– počet vychovaných dětí (pouze u zaměstnance, který uplatňuje daňové zvýhodnění),

– vzdělání (včetně kopie vysokoškolského diplomu),

– odborné znalosti či dovednosti,

– číslo bankovního účtu,

– druh pobíraného důchodu,

– údaje o změněné pracovní schopnosti,

– údaje o srážkách ze mzdy včetně údajů o probíhajících exekučních řízeních,

– zdravotní pojišťovna,

– příslušnost k systému sociálního pojištění jiného státu,

– podpis,

– e-mail,

– telefon,

– údaje o příspěvcích poskytovaných do systému životního a penzijního připojištění včetně smluvních podmínek konkrétních produktů,

– věk,

– pohlaví,

– zvláštní kategorie osobních údajů: informace o zdravotním stavu zaměstnance, a to pouze v rozsahu, k němuž je dle zákona povinen (povinná vstupní prohlídka, pracovní úrazy).

Plnění povinností vyplývajících zaměstnavateli zejména z pracovně-právních a daňových předpisů:

– zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

– zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění;

– zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění;

– zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;

– zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád;

– zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;

– zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;

– zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících;

– zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

– zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;

– nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr);

 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

 

Po dobu trvání pracovního poměru, některé osobní údaje zaměstnanců jsou uchovávány na základě zákona i po skončení pracovního poměru:

–  evidenční listy důchodového pojištění – 3 roky;

–  záznamy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – 6 let;

–  záznamy a údaje o zdravotním a nemocenském pojištění – 10 let;

–  daňové doklady – prohlášení k dani, žádost o roční zúčtování, vyúčtování – 10 let, ostatní daňové doklady a účetní záznamy – 5 let;

–  záznamy o skutečnostech vedených v evidenci, pokud jde o poživatele starobního nebo invalidního důchodu po dobu 10 let;

–  mzdové listy a účetní záznamy pro účely důchodového pojištění, např. doklady o vzniku, druhu nebo skončení pracovního poměru apod. – 30 let;

–  záznamy a evidence docházky – 3 roky

–  doklady o době nepřítomnosti, dovolenky zaměstnance – 10 let;

–  výplatní listy – 30 let;

–  písemnosti týkající se prováděných srážek ze mzdy – 30 let;

–  důtky, výtky, hodnocení zaměstnance – 3 roky;

–  pracovnělékařské posudky – 10 let.

 

Zaměstnavatel dále uchovává i po skončení pracovního nebo obdobného poměru některé dokumenty obsahující osobní údaje zaměstnanců za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů zaměstnavatele, včetně dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnance, a to po dobu 10 let od skončení pracovněprávního vztahu.

Prezentace a propagace školy – jedná se zejména o tyto osobní údaje:

– fotografie,

– video zaměstnance,

– zvukový záznam.

Prezentace a propagace správce na internetových stránkách školy, v hromadných sdělovacích prostředcích, na nástěnce nad rozsah oprávněného zájmu školy. Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány do odvolání souhlasu subjektu údajů příp. po dobu trvání pracovněprávního vztahu.

 

Evidence životopisů uchazečů – jedná se o osobní údaje uvedené uchazeči v zaslaných životopisech.

Konání výběrového řízení na správcem vypsanou pracovní pozici;

 

 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (uzavření pracovní smlouvy/dohody konané mimo pracovní poměr).

Po dobu konání výběrového řízení.

 

 

 

 

 Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců:

Oblast zpracování Účel zpracování Právní základ zpracování Doba zpracování

Přijímací řízení žáků:

dokumenty potřebné k přihlášení:

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole;

jméno a příjmení uchazeče;

– datum narození;

– rodné číslo;

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v přípa-dě cizince místo pobytu

žáka);

– jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby;

– místo trvalého pobytu tohoto zástupce,

popřípadě jinou adresu pro doručování;

Doplňující informace:

– telefonní spojení na uchazeče nebo zákonné zástupce či e-mailovou adresu;

– údaje o znevýhodnění uchazeče jako příloha.

Zápisový lístek:

– jméno a příjmení dítěte;

– datum narození;

– místo narození;

– adresa trvalého bydliště;

– státní občanství.

Zajištění přijímacího řízení – plnění právních povinností podle:

– zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – dále jako „školský zákon“;

– zákona č. 500/2004 Sb., správní řád;

– vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole, rozhodnutí o přijetí a zápisový lístek jsou uchovávány po dobu studia a dále po dobu deseti let. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zcela smazány.

Při posouzení doby zpracování se užívá postup dle spisového řádu školy.

Vedení školní matriky:

– jméno a příjmení,

– rodné číslo,

– datum narození,

– státní občanství,

– místo narození,

– místo trvalého pobytu,

– místo pobytu v ČR/zahraničí,

– údaje o předchozím vzdělávání,

– datum zahájení vzdělávání ve škole,

– údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole,

– vyučovací jazyk,

– údaje o znevýhodnění žáka, mimořádném nadání, podpůrných opatření, závěrech v doporučení školského poradenského zařízení,

– informace o zdravot-ních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

– datum ukončení vzdělávání ve škole,

– jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Vedení evidence žáků (školní matrika) podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Osobní údaje ze školní matriky jsou uchovávány po dobu padesáti let. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zcela smazány.

Při posouzení doby zpracování se užívá postup dle spisového řádu školy.

Vedení ostatní povinné dokumentace, jedná se zejména o osobní údaje:

– výroční zprávy o činnosti školy,

– o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu vedené v třídní knize,

– záznamy z pedagogických rad,

– z knihy úrazů a zázna-my o úrazech žáků, popřípadě lékařské posudky,

– protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy.

Vedení ostatní povinné dokumentace dle § 28 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Třídní knihy se uchovávají po dobu deseti let, jde o archiválii podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004

Sb., o archivnictví a spisové službě, kterou je nezbytné vždy předložit pro posouzení k výběru za trvalé archiválie. Ostatní dokumentace se uchovává po omezenou dobu vzhledem k deklarovanému účelu. Při posouzení doby zpracování se užívá postup dle spisového řádu školy.

Další osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu žáka/zákonného zástupce, jedná se zejména o osobní údaje:

 

– spojené s organizací mimoškolních akcí, zahraničních zájezdů, zajišťování skupinových a žákovských slev (číslo pasu aj.)

 

– spojené s prezentací a propagací školy (jméno, příjmení, třída, podobizna fyzické osoby, žákovské práce, hudební vystoupení, sportovní výkon).

Souhlas byl udělen k jednotlivým účelům zpracování:

 

 

 

– za účelem organizace mimoškolních akcí, zahraničních zájezdů, zajišťování skupinových a žákovských slev

 

 

– za účelem prezentace a propagace školy nad rozsah oprávněného zájmu školy dle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR (zveřejňování fotografií žáků, rodičů, učitelů, návštěv a u žáků dále jméno, příjmení a doprovodné informace nespadá podle stanoviska ÚOOÚ do problematiky ochrany osobních údajů[1].)

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány do odvolání souhlasu subjektu údajů příp. do dosažení účelu/po dobu studia/15 let.

 

Do odvolání souhlasu, po dobu studia.

 

 

 

 

Do odvolání souhlasu, po dobu docházky do školního zařízení.

Zajištění stravování žáků je zajišťováno externím poskytovatelem – škola předává jen tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení žáka,

– třída žáka.

Zajištění zařízení školního stravování dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy);

 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Správce využívá externího poskytovatele stravovacích služeb, k přihlášce ke stravování škola vystavuje potvrzení o studiu žáka, dále již správce zpracovává pouze evidenci strávníků, a to po dobu studia.

 Osobní údaje smluvních partnerů či dodavatelů:

Oblast zpracování Účel zpracování Právní základ zpracování Doba zpracování

Uzavírání smluv s dodavateli, smluvními partnery apod. – jedná se zejména o tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení dodatele/smluvního partnera/jednající osoby,

– příp. titul,

– telefon,

– email,

– trvalý pobyt,

– jiné místo pobytu,

– datum narození,

– podpis.

Jednání, uzavření a kontrola plnění smlouvy, komunikace se smluvními partnery, plnění právních předpisů:

– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

– zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy;

 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

 

Osobní údaje smluvních partnerů či dodavatelů jsou uchovávány na základě zákona i po skončení smlouvy, a to po dobu deseti let od skončení smlouvy z důvodu plnění zákonných povinností správce údajů, které mu vyplývají z právních předpisů, zejména daňových a pro ochranu oprávněných zájmů správce údajů v případě vzniku soudního sporu. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje smluvních partnerů či dodavatelů zcela smazány.

Při posouzení doby zpracování se užívá postup dle spisového řádu školy.

 Jiné osobní údaje:

Oblast zpracování Účel zpracování Právní základ zpracování Doba zpracování

Vyřizování dožádání orgánů veřejné moci – jedná se o osobní údaje, o které požádá orgán veřejné moci

 

Vyřizování žádostí ze strany orgánů veřejné moci na základě právních předpisů:

– zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;

– zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád;

– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;

– zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

 

Záznam o poskytnutých údajích na základě dožádání orgánu veřejné moci je uchováván po dobu deseti let ode dne poskytnutí informací. Po uplynutí této doby je záznam vymazán.

Prezentace a propagace školy – jedná se zejména o tyto osobní údaje:

– jméno,

– příjmení,

– třída,

– podobizna fyzické osoby,

– žákovské práce,

– hudební vystoupení,

– sportovní výkon.

Prezentace správce na internetových stránkách školy, v hromadných sdělovacích prostředcích, na výstavách, přehlídkách, ve dnech otevřených dveří, propagačních materiálech školy, v kronice školy, informování o kontaktech na zaměstnance správce, propagace slušného chování a slušných způsobů společenského chování a mezilidských vztahů v rámci školní výuky i výchovy mimoškolní.

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce osobních údajů;

 

zveřejňování fotografií žáků, rodičů, učitelů, návštěv a u žáků dále jméno, příjmení a doprovodné informace nespadá podle stanoviska ÚOOÚ do problematiky ochrany osobních údajů[2].

 

ve výjimečných případech, které nesplňují výše uvedené podmínky se jedná o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR se souhlasem subjektu údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k deklarovanému účelu;

po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance a v případech zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR se souhlasem subjektu údajů do odvolání souhlasu subjektu údajů.

 

Příjemci osobních údajů:

Správce prohlašuje, že nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. K osobním údajům však mohou mít přístup i další osoby odlišené od osoby správce. Jedná se například o orgány veřejné moci, a to při výkonu zákonem stanovené pravomoci (zejména Policie ČR, Česká školní inspekce, zřizovatel správce aj.). Dále správce při své činnosti využívá externí zpracovatele, se kterými má řádně uzavřenou smlouvu o zpracování v souladu s čl. 28 GDPR, jedná se např. o poskytovatele správy serveru, o poskytovatele stravovacích služeb, poskytovatele systému Bakaláři, poskytovatele zdravotních služeb aj.

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků v rámci povinného testování:

Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, IČ 486 23 695, se sídlem Lužická 423, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, jako správce je povinen v souladu se zásadou transparentnosti informovat své zaměstnance, žáky a případné uchazeče o zpracování osobních údajů, které se jich týkají. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Tento dokument slouží k řádnému informování zaměstnanců a žáků o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením povinného testování zaměstnanců školy a dále žáků na přítomnost nákazy COVID-19. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě vlastními zaměstnanci správce.

Správce osobních údajů

 

Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, IČ 486 23 695

Adresa: Lužická 423, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř

Telefon: +420 491 812 498

E-mail: skola@goajaro.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů/Pověřená osoba správce Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 863, IČO: 712 18 840, kontaktní osoba: Mgr. Eva Nárovcová

Adresa: Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 725 928 567

E-mail: vz@cirihk.cz

Účel zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje zaměstnanců a žáků jsou zpracovávány za účelem:

 • předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19,
 • zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí (zaměstnanci) a zvýšení bezpečnosti pro žáky školy,
 • prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy.
Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků vedených v evidenci provedených testů je plněním právní povinnosti uložené správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení.

Testování zaměstnanců školy je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN ze dne 20. 11. 2021, kterým je vydán příkaz k provedení testování zaměstnanců školy na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedené nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Testování žáků je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN ze dne 20. 11. 2021, kterým je vydán příkaz k provedení testování žáků případně uchazečů na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedené nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Evidence provedených testů bude obsahovat osobní údaje – jméno, příjmení (u žáků třídu), datum provedení testu a výsledek testu [zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení], případně důvody neprovedení testu (testování provedeného mimo zaměstnavatele, prodělané očkování, prodělaná nemoc COVID-19 ne starší 90 dní, práce z domova mezi dvěma testováními, pracovní neschopnost včetně karantény). Rozsah evidovaných údajů je závislý na zákonných povinnostech správce a oprávněných požadavcích příslušných orgánů (orgánů veřejného zdraví či jiných orgánů na základě zákona).

Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení.

Za zaměstnance se považují také dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které vykonávají práce nebo obdobné činnosti na pracovišti spolu se zaměstnanci zaměstnavatele.

Doba uložení osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a žáků.

Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou na správce kladeny výše uvedenými právními předpisy, bude maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů 3 roky od doby jejich pořízení. Tato lhůta se jeví jako nezbytná z důvodu nutnosti prokázání plnění uložených povinností vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, které jsou nadány kontrolou plnění uloženého opatření správcem. Doba uložení evidovaných údajů je závislá na zákonných povinnostech správce a oprávněných požadavcích příslušných orgánů (zdravotních pojišťoven, orgánů veřejného zdraví či jiných orgánů na základě zákona).

Příjemci osobních údajů Orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření.
Předání do zahraničí Správce nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí.

Práva subjektu údajů

 

 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení). Zajištěno na základě žádosti subjektu údajů v rozsahu údajů o něm zpracovávaných.
 • Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 obecného nařízení). Subjekt údajů má právo požadovat opravu osobních údajů, pokud budou v evidenci provedených testů uvedeny nepřesné osobní údaje.
 • Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 obecného nařízení). Právo na výmaz osobních údajů může subjekt údajů uplatnit pouze, pokud by ze strany správce docházelo ke zpracování osobních údajů, u nichž pominul účel jejich zpracování.
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 obecného nařízení). Nelze uplatnit s výjimkou, pokud subjekt údajů osobní údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo podat stížnost u Úřadu jako dozorového úřadu (čl.77 obecného nařízení)

Každý subjekt údajů (pokud se domnívá, že došlo k porušení obecného nařízení) má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail posta@uoou.cz.

Automatizované rozhodování, včetně profilování Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

V Jaroměři, 25. 11. 2021

Mgr. Karel Hübner, ředitel školy