Úvod » Nezařazené » Návod pro vyplnění přihlášky na VŠ

Návod pro vyplnění přihlášky na VŠ

PŘIHLÁŠKY NA VŠ

 Důležitá upozornění

 1. 1.      Existují tři varianty, jak se na VŠ přihlásit: Výběr formy přihlášky je na VŠ a nutno jej dodržet, jinak nemusíte být zařazeni mezi uchazeče o studium!
 2. A.       Klasická přihláška –
 • tiskopis SEVT, oranžový dvoulist formátu A4. některé školy však mají vlastní tiskopisy.
 • Je dobré si přečíst pokyny a vysvětlivky uvedené na třetí stránce přihlášky.
 • Uchazeči vyplňují pouze první tři stránky, čtvrtá stránka je pro údaje vysoké školy.
 • Na přihlášku je třeba přilepit útržek složenky o zaplacení poplatku za přijímací řízení. Poplatek se platí složenkou typu A, která je k dostání zdarma na každé poště. Na složenku vyplňte číslo účtu vysoké školy, dále vaše jméno, adresu, většina škol vyžaduje uvedení specifického symbolu, kterým bývá rodné číslo.
 • Poštou posílejte přihlášku doporučeně!
 1. B.       Elektronická přihláška –
 • Výhodou bývá menší manipulační poplatek, než u papírové přihlášky. Útržek o zaplacení poplatku spojeného s přijímacím řízením se potom posílá poštou a nebo je kontrolován při přijímacím řízení.
 • Elektronická přihláška nemá jednotný vzhled, záleží na konkrétní vysoké škole.
 • Nutno při vyplňování dbát pokynů, které stanoví VŠ.
 • Zpravidla není nutné dokládat potvrzení o zdravotním stavu a známky ze střední školy.
 • Povinností je přihlášku řádně odeslat a někdy odeslat i její zkrácenou a podepsanou písemnou podobu.
 • Čtěte pozorně informace na webu VŠ.
 1. C.       Vlastní přihláška, kterou má vytvořenu konkrétní škola. Tento méně obvyklý typ přihlášek využívají především soukromé VŠ.

 

 1. 2.      Nenechávejte si vyřizování na poslední chvíli!
  1. A.       Poslední termín je zpravidla poslední únorový den.
  2. B.       Rozhodující je podací razítko na obálce.
  3. C.       Školy uměleckého směru mají termíny odevzdání přihlášek zpravidla v listopadu
 2. 3.      Mějte vše v pořádku!
  1. A.       Pokud škola vyžaduje originál dokladu zaplacení administrativního poplatku, kopii si uschovejte!
  2. B.       Pokud má škola místo klasické přijímací zkoušky NSZ, je třeba kromě přihlášky na VŠ podat i (elektronickou) přihlášku k vykonání NSZ
 3. 4.      Vybírejte VŠ s rozvahou!
  1. A.       Studující si většinou podávají 2-5 přihlášek na VŠ. Doporučuje se podat přihlášku i na obor, který je tzv. beznadějný, pokud o něj velmi stojíte za pokus to stojí, a nakonec i nějakou jistotu, kde je šance na přijetí vysoká.

Přihlášky získáte takto: Jednu přihlášku Vám dodá výchovná poradkyně, další si musíte zakoupit sami a nebo je také objednat přes internet.

 

Více o přihláškách na vysokou školu:

http://www.navysokou.cz/detail.php?id=10

http://www.kampomaturite.cz/index.asp?menu=1070

 

 

 

 

JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU? 

Na nástěnce výchovného poradenství  je vzor vyplněné přihlášky .

Pokud  přesto budete postrádat informace –zeptejte se výchovné poradkyně.

 1. 1.      Vyplňujte pouze údaje v silně orámovaných částech.
 2. 2.      Pište hůlkovým písmem.
 3. 3.      Údaje o VŠ, fakultě a zvoleném studijním programu a oboru najdete na internetu, údaje o studované střední škole na vysvědčení nebo na vzoru vyvěšeném na nástěnce VP.

1.  STRANA:

Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok: 2015/2016

Typ studijního programu: Zaškrtněte (raději i podtrhněte) podle informací na stránkách dané VŠ nebo Učitelských novin, u většiny oborů se přijímá pouze do bakalářských (tříletých), u některých do magisterských (pětiletých). 

Studium: prezenční, (distanční = dálkové).

Zvolený jazyk: Pokud děláte přijímací zkoušku i z cizího jazyka, uveďte, z jakého jazyka budete zkoušku skládat – anglický, německý, atd. (Informace, zda škola požaduje zkoušku z cizího jazyka naleznete také na stránkách školy.)

Vysoká škola:  

Fakulta:

Studijní program:

Studijní obor:             Zjistěte si přesný název vysoké školy, fakulty, studijního programu a hlavně oboru. Všechny tyto údaje byste měli získat na internetových stránkách jednotlivých vysokých škol.

Jméno, příjmení, pohlaví, státní příslušnost: dle občanského průkazu.

Narození: Napsat tak, aby byly všechny kolonky vyplněné. (Např. 7.7.1984 = 07.07.1984.)

Adresa trvalého bydliště: Dle občanského průkazu.

Kontaktní adresa: Vyplňte, i když bude stejná s adresou trvalého bydliště. Jinak může být libovolná, kam chcete zasílat korespondenci.

Střední škola 

Gymnázium a SOŠ v Jaroměři

Adresa : Lužická 423, 551 23 Jaroměř 

JKOV:  Nevyplňujeme              

Obor – název: gymnázium                        

KKOV (pro 8leté studium):  79-41-K/81     (pro 4leté studium):    79-41-K/41

IZO :   102 266 255

Rok maturitní zkoušky: 2015

 

2. STRANA:

Uchazeč/ka se hlásí: ze SŠ

Prospěch podle výročních vysvědčení: Pokud VŠ vyžaduje přehled prospěchu, tak si student opíše známky z vysvědčení na konci prvního, druhého, třetího školního roku a 1. pololetí 4. ročníku.

Předměty: Všechny na 1. straně vysvědčení kromě chování; na 2. straně všechny volitelné; nepíšou se známky z nepovinných předmětů; ze všech známek zapsaných na přihlášce se vypočítá průměr.

 

Průměrný prospěch z vybraných předmětů: Vyplňuje se pouze tehdy, pokud to VŠ výslovně vyžaduje. (viz poznámky)

 

Záznamy o zájmu uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru: Vše, co Vám může pomoci: Např. účast v regionálních kolech předmětových olympiád (doložit diplomy), mimoškolní aktivity (vedení kroužků, oddílů, práce pro různé organizace), vlastní publikační činnost, seminární práce (pokud byla publikována nebo oponována někým mimo naší školu), úspěchy ve sportovních soutěžích (celostátní úroveň) atp.

3. STRANA:

 Prohlášení o pravdivosti údajů: Doplní se aktuální datum a podpis.

 

Písemná forma přihlášek: Vyplněné přihlášky dejte ke kontrole třídnímu učiteli. Po kontrole a potvrzení nechte potvrdit od lékaře (pokud to VŠ vyžaduje) a odešlete doporučeně na adresu zvolené školy.

 

9. ledna 2015

Výchovná poradkyně  Mgr. Jana Jašíková