Úvod » Prezentace předmětů » Český jazyk » Náchodský deník o nás

Náchodský deník o nás

Náchodský deník za dne 12. června 2019

Vyšel Almanach Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř ke 100. výročí založení školy (1919-2019)

Oslavy  se konají v sobotu 15. června 2019 od 10 do 20 hodin před budovou a v budově školy

Jaroměř/ Ve čvrtek 6. června 2019 přivezli z tiskárny  V&H Print Hlávko s.r.o z Nového Města n. M. novotou vonící  96stránkový Alamanch Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř 1919-2019, který vydává ke 100. výročí založení školy právě jaroměřské gymnázium v nákladu 1500 výtisků. Brožura vytištěná na krásném křídovém papíru má v prvním vydání celkem 96 stránek formátu A5 a 34 vyobrazení včetně barevných, černobílých, faksimilií archiválií a loga. Brožura je opatřena lepenou vazbou bez vnitřního titulního listu a ISBN. Uvnitř naleznete šest důležitých statí včetně úvodního slova ředitele školy Mgr. K. Hübnera a učitelů školy (E. Stejskalová, J. Budínská, E. Matysová, P. Šimek, M. Boháč). Připomenuto je přejmenování školy v roce 2015 na Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř. Příspěvky  přibližují poslední čtvrtstoletí výuky a dění na škole v letech 1994-2019. Třicet stránek pak vyplňují šestnáct vzpomínek a příspěvků bývalých absolventů školy. Ochotně přispěl i  absolvent školy PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., nynější hejtman Královéhradeckého kraje, stejně jako zdravici přináší Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje zodpovědná za oblast školství, kultury a sportu. Zdravice a  vzpomínky dodali oslovené osobnosti, například starosta města Jaroměře J. Horáček, ředitelé škol  K. Glos, současný ředitel  K. Hübner, bývalý zástupce ředitele J. Dušek, ze základních škol  ředitelé J. Hovorka a  M. Tomek, herec T. Kobr, bývalý pedagog a spisovatel  J. Matějka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., ředitel oddělení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zajímavou vzpomínku napsal  Prof. Univerzity Karlovy ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.mult, narozený 1956 a student  jaroměřského gymnázia v letech 1971-1975. Tradičně historicky cenný je závěr, kde je na devíti stranách otištěna  redakčně zkrácena Bibliografie a prameny gymnázia za roky 1994-2019, nezbytný seznam interních učitelů za sto let a seznam absolventů školy za roky 1994-2019. Velmi cenným doplňkem je pak přetisk zajímavých archiválií z počátku jaroměřské reálky včetně faksimile dopisu spisovatele Aloise Jiráska z 18. března 1920 starostovi Jaroměře, v němž vyslovuje svůj souhlas, aby jaroměřská obecní reálka nesla jméno po něm. (viz Uhlířovu první  bibliografii již v roce 1968 v prvním almanachu z r. 1969, s. 150, č. zázn. 88).  V recenzovaném almanachu z roku 2019 se na s. 83 doslova píše: „Ale 1. června 1920 Ministerstvo školství a národní osvěty rozhodnutím čís. 30 646 nevyhovělo „ze zásadních důvodů“ žádosti města, aby byl ústav pojmenován po Aloisu Jiráskovi.“ Tento archivářský doplněk připravili pracovníci  Státního okresního archivu v Náchodě, za což jim patří náš dík. Almanach bude v prodeji na plánovaných oslavách v sobotu 15. června 2019 (80 Kč za jeden výtisk). Jde o hodnotný a přínosný jubilejní tisk, který by měl být zastoupen v knihovně každého kulturního Jaroměřana a Jaroměřanky.
Oslavy
Gymnaziální profesorky a profesoři připravili se  svými studenty a dalšími subjekty zajímavý  celodenní program od 10. hodiny dopolední  až do 20. hodiny večerní před budovou i v budově školy (výstavu fotografií a dokumentů z historie školy, tabla maturitních ročníků, volně přístupné učebny a laboratoře, komentované prohlídky celé školy, projekce, výtvarnou dílnu pro děti, veselé bádání pro malé zvědavce).  Program bude slavnostně  zahájen  v  10 hodin a pak znovu ve 14  hodin  za přítomnosti vedení města a nejvyšších představitelů Královéhradeckého kraje. Postupně vystoupí hudební skupiny a kapely na nádvoří školy, v aule školy a přilehlých prostorách. Vystoupí pěvecké (Best of Múzování, sbor Kapa, pěvecký sbor Cantus (od 15.50 h.), hosté z polské SŠ Ziebice atd. Organizátoři pamatovali i na hladovějící žaludky a zajistili během celé akce občerstvení.
PhDr. Jiří Uhlíř