Úvod » Maturita

Maturita

Informace pro žáky školy dle § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění:

Model maturitní zkoušky byl naposledy změněn novelou školského zákona s účinností 1. 10. 2020 a novelou Vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou s účinností 15. 10. 2020. 

Společná část

2 povinné zkoušky

Český jazyk a literatura (didaktický test – 85 minut)
 Volba a) nebo b) a) Cizí jazyk (didaktický test – 110 minut: poslech 40 minut, čtení, jazykové dovednosti a vědomosti 70 minut)
b) Matematika (didaktický test – 135 minut)

Max. 2 nepovinné zkoušky z:

cizí jazyk, matematika nebo matematika rozšiřující

Cizí jazyk lze volit povinně i nepovinně

anglický, německý, španělský, francouzský a ruský
 • Žák nemůže volit stejný nepovinný předmět jako v povinné části. Žák nemusí z nepovinného předmětu uspět, přesto u MZ prospěje
 • Didaktické testy se hodnotí slovně uspěl(a) nebo neuspěl(a) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti
 • Při výběru cizího jazyka – žák jej na škole nemusí studovat, ale musí být na škole vyučován
 • Termíny zkoušek jsou dány jednotným zkušebním schématem (stanoví MŠMT). Najdete je na maturita.cermat.cz/.
 • Podání přihlášek pro jarní termín do 1. prosince, pro podzimní termín do 25. června
 • Nemůže-li se žák dostavit ke zkoušce, musí písemně omluvit svoji neúčast řediteli školy. Ten závažnost důvodu nepřítomnosti posoudí. Bude-li omluva uznána, určí náhradní termín.

Profilová část

ČjL, (cizí jazyk) a 2 další povinné zkoušky

Povinně: Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška, při které se losuje ze seznamu 20 literárních děl), při volbě cizího jazyka ve společné části písemná práce a ústní zkouška z tohoto jazyka

Žák si vybere další dvě zkoušky ze skupiny: Cizí jazyk (jiný než ve společné části), SV, D, Z, M, Fy, Ch, Bi, IKT.

Pokud si žák zvolí cizí jazyk ve společné i profilové části, koná vždy písemnou práci a ústní zkoušku z tohoto jazyka.

Žáci, kteří konají celkem 4 profilové zkoušky, mohou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem pro anglický jazyk nejméně na úrovni B2, pro ostatní jazyky nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Žádost žák podává řediteli školy nejpozději do 31. března. Lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou profilovou zkoušku.

Hodnocení najdete v odkaze KE STAŽENÍ / Maturita: Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Max. 2 nepovinné zkoušky

Žáci vybírají ze skupiny: Čj, další cizí jazyk, SV, D, Z, M, Fy, Ch, Bi, IKT, Vv, Hv, Tv
 • Zkoušky z jazyků jsou konány formou písemné a ústní zkoušky, ostatní zkoušky pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 • Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu (slohové práce), jehož minimální rozsah je 280 slov, horní hranice délky textu není stanovena. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 5 zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák zvolí jedno zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
 • Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož rozsah je pro anglický jazyk 220 až 280 slov, pro ostatní jazyky 200 až 250 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák zvolí jedno zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
 • Pro český jazyk a literaturu bude do 30. září žákům zpřístupněn seznam minimálně 60 literárních děl (na webových stránkách KE STAŽENÍ / Maturita). Z nich žáci vyberou 20 a jejich seznam předají řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období (do 30. června pro podzimní). V jednom dni nelze dvakrát losovat pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.
 • K ústní zkoušce ostatních předmětů je připraven soubor 20, 25 nebo 30 témat z každého předmětu. Témata najdete v odkaze KE STAŽENÍ / Maturita: Témata profilových maturitních zkoušek. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat stejné téma.
 • Žák má na přípravu 15 minut (u IKT 30 minut), na zkoušku také 15 minut.
 • V případě zkoušek z jazyků tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.
 • Hodnocení profilových zkoušek bude žákům sděleno předsedou v den konání zkoušek po jejich skončení.
 • Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky.
 • Nemůže-li se žák dostavit ke zkoušce, musí písemně omluvit svoji neúčast řediteli školy. Ten závažnost důvodu nepřítomnosti posoudí. Bude-li omluva uznána, určí náhradní termín.

Termíny konání zkoušek na naší škole v roce 2024

Podání přihlášky žákem řediteli školy

1. prosinec pro jaro
25. červen pro podzim

Písemné práce v profilové části

český jazyk a literatura  8. dubna

anglický jazyk                 10. dubna

ostatní cizí jazyky           9. dubna

Didaktické testy společné části

2. až 7. května

Maturitní volno

Konzultace

29. dubna, 9. až 14. května

15. až 17. května

Ústní zkoušky profilové části

20. až 22. května

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

27. května

Předání protokolu o výsledku spol. části zkoušky

15. května

Hodnocení a opravné zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení profilových zkoušek najdete v oddíle KE STAŽENÍ / MATURITA.

Nevykoná-li žák některou dílčí část zkoušky, v dalších částech pokračuje, ale u maturitní zkoušky z daného předmětu neuspěje.

Do 15. května bude žákům předán Protokol o výsledcích didaktických testů, který může sloužit jako podklad pro přijímací řízení na VŠ. (V podzimní období do 10. září.)

Opravné zkoušky

 • V případě, že žák povinnou zkoušku společné nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
 • Opravnou zkoušku koná jen z těch předmětů, v nichž neuspěl.
 • V případě komplexní zkoušky (český a cizí jazyk) koná jen dílčí zkoušky, u kterých neuspěl.
 • Opravné zkoušky je možno konat v následujících pěti letech po ukončení studia.
 • Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají (nepočítají se do celkového hodnocení).

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

 • Termíny: podzimní termín (září), jarní termín následujícího roku (květen)
 • Nutno se přihlásit – pro podzimní termín do 25. června; pro jarní termín do 1. prosince
 • V podzimním termínu jsou témata a zadání stejná jako v jarním termínu.
 • Testy společné části v podzimním termínu se konají ve spádových školách, části ústní a profilové zkoušky se konají na škole, na které žák studoval.
 • Zkoušky se také konají podle jednotného zkušebního schématu.
 • Žáci obdrží pozvánku v posledním týdnu srpna.
 • Nemůže-li se žák dostavit ke zkoušce, musí písemně omluvit svoji neúčast řediteli školy. Ten závažnost důvodu nepřítomnosti posoudí. Bude-li omluva uznána, určí náhradní termín.

Další podrobnosti na  maturita.cermat.cz/