Úvod » Maturita

Maturita

Informace pro žáky školy dle § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění:

Model maturitní zkoušky byl naposledy změněn novelou školského zákona s účinností 1. 9. 2016 a novelou Vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou s účinností od 1. 10. 2017. Pro rok 2020 byl vydán MŠMT zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. 

Společná část

2 povinné zkoušky

Český jazyk a literatura – ústní zkouška, písemná práce, didaktický test
 Volba a) nebo b) a) Cizí jazyk – ústní zkouška, písemná práce, didaktický test (poslech, čtení a jazykové kompetence)
b) Matematika – didaktický test

Max. 2 nepovinné zkoušky

cizí jazyk nebo matematika

Cizí jazyk lze volit povinně i nepovinně

anglický, německý, španělský, francouzský a ruský
 • Žák nemůže volit stejný nepovinný předmět jako v povinné části. Žák může mít nedostatečnou z nepovinného předmětu, přesto u MZ prospěje
 • Prospěch v předmětu – musí prospět ze všech dílčích částí
 • Prospěch ve společné části – musí prospět v obou povinných zkouškách
 • Při výběru cizího jazyka – žák jej na škole nemusí studovat, ale musí být na škole vyučován
 • Termíny zkoušek jsou dány jednotným zkušebním schématem (stanoví MŠMT). Najdete je na www.novamaturita.cz.
 • Podání přihlášek pro jarní termín do 1. prosince, pro podzimní termín do 25. června
 • Nemůže-li se žák dostavit ke zkoušce, musí písemně omluvit svoji neúčast řediteli školy. Ten závažnost důvodu nepřítomnosti posoudí. Bude-li omluva uznána, určí náhradní termín.

Český jazyk

 – poměr při hodnocení dílčích zkoušek 1:1:1

Struktura zkoušky

Ústní zkouška

 • 20 minut příprava
 • 15 minut zkouška
 • Losování z 20 zadání

Didaktický test

 • 75 minut
 • 27 – 36 úloh

Písemná práce

 • 110 minut
 • Výběr z 6 zadání
 • Do 30. září bude žákům zpřístupněn seznam minimálně 60 literárních děl (na webových stránkách KE STAŽENÍ / Maturita)
 • Žáci předají řediteli školy seznam 20 vybraných literárních děl do 31. března pro jarní zkušební období (do 30. června pro podzimní) 
 • Při ústní zkoušce společné části si žák losuje číslo pracovního listu. V jednom dni nelze dvakrát losovat pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Cizí jazyk

 – poměr při hodnocení dílčích zkoušek 1:2:1

Struktura zkoušky

Ústní zkouška

 • 20 minut příprava
 • 15 minut zkouška
 • Váha 25%

Didaktický test

Písemná práce

 • 60 minut
 • Váha 25%

Poslech

 • 40 minut
 • Váha 25%

Čtení, jazykové dovednosti a vědomosti

 • 60 minut
 • Váha 25%
 • Témata pro zkušební úlohy z cizího jazyka předají vyučující žákům do 31. října (viz odkaz KE STAŽENÍ / Maturita: 3. části společné MZ z anglického jazyka)
 • Zadání pro ústní zkoušky obsahuje nejméně o 4 číslované pracovní listy více, než je maturujících žáků. Žák u maturitní zkoušky losuje číslo pracovního listu, v jednom dnu nelze losovat dvakrát stejné číslo pracovního listu.

Matematika

Didaktický test – 120 minut

Profilová část

2 povinné zkoušky

Žák si vybere dva ze skupiny: Cizí jazyk (jiný než ve společné části), SV, D, Z, Ma, Fy, Ch, Bi, IKT

Max. 2 nepovinné zkoušky

Žáci vybírají ze skupiny: Čj, Cizí jazyk, SV, D, Z, Ma, Fy, Ch, Bi, IKT, Vv, Hv, Tv
 • Všechny zkoušky jsou konány formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 • K profilové části je připraven soubor 20, 25 nebo 30 témat z každého předmětu. Témata najdete v odkaze KE STAŽENÍ / Maturita: Témata profilových maturitních zkoušek.
 • Žák má na přípravu 15 minut (u IKT 30 minut), na zkoušku také 15 minut.
 • Dobu přípravy lze prodloužit, o prodloužení rozhodne předseda zkušební komise nejpozději 14 dní před započetím zkoušek.
 • Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat stejné téma.
 • Hodnocení ústních zkoušek bude žákům sděleno předsedou v den konání zkoušek po jejich skončení.
 • Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná obě povinné ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 • Nemůže-li se žák dostavit ke zkoušce, musí písemně omluvit svoji neúčast řediteli školy. Ten závažnost důvodu nepřítomnosti posoudí. Bude-li omluva uznána, určí náhradní termín.

MATEMATIKA+ : žák se hlásí sám přes Výsledkový portál žáka (pomocí VPŽ kódu na přihlášce), termín 3. červen 2020

Termíny konání zkoušek na naší škole

Podání přihlášky žákem řediteli školy

1. prosinec pro jaro
25. červen pro podzim

Písemné práce společné části

nebudou

Didaktické testy společné části

1. a 2. června 2020

Maturitní volno

29. dubna, 4. až 7. května

Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky

3 dny od 4. nebo 10. června 2020

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

nebude

Předání protokolu o výsledku spol. části zkoušky

Hodnocení a opravné zkoušky

Nevykoná-li žák některou dílčí část zkoušky, v dalších částech pokračuje, ale u maturitní zkoušky z daného předmětu neuspěje.

Do 16. května bude žákům předán výpis výsledků didaktického testu, který může sloužit jako podklad pro přijímací řízení na VŠ (lze zjistit po přihlášení pomocí VPŽ kódu z přihlášky).

Opravné zkoušky

 • V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
 • Opravnou zkoušku koná jen z těch předmětů, v nichž neuspěl.
 • V případě komplexní zkoušky (český a cizí jazyk) koná jen dílčí zkoušky, u kterých neuspěl.
 • Opravné zkoušky je možno konat v následujících pěti letech po ukončení studia.
 • Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají (nepočítají se do celkového hodnocení).

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

 • Termíny: podzimní termín (září), jarní termín následujícího roku (květen)
 • Nutno se přihlásit – pro podzimní termín do 25. června; pro jarní termín do 1. prosince
 • V podzimním termínu jsou témata a zadání stejná jako v jarním termínu.
 • Testy a písemné práce společné části v podzimním termínu se konají ve spádových školách, části ústní a profilové zkoušky se konají na škole, na které žák studoval.
 • Zkoušky se také konají podle jednotného zkušebního schématu.
 • Žáci obdrží pozvánku v posledním týdnu srpna.
 • Nemůže-li se žák dostavit ke zkoušce, musí písemně omluvit svoji neúčast řediteli školy. Ten závažnost důvodu nepřítomnosti posoudí. Bude-li omluva uznána, určí náhradní termín.

Další podrobnosti na  www.novamaturita.cz