Úvod » Maturita

Maturita

Informace pro žáky školy dle § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění:

Model maturitní zkoušky byl naposledy změněn novelou školského zákona s účinností 1. 10. 2020 a novelou Vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou s účinností 15. 10. 2020. 

Společná část

2 povinné zkoušky

Český jazyk a literatura – didaktický test
 Volba a) nebo b) a) Cizí jazyk – didaktický test
b) Matematika – didaktický test

Max. 2 nepovinné zkoušky z:

cizí jazyk, matematika nebo matematika rozšiřující

Cizí jazyk lze volit povinně i nepovinně

anglický, německý, španělský, francouzský a ruský
 • Žák nemůže volit stejný nepovinný předmět jako v povinné části. Žák nemusí z nepovinného předmětu uspět, přesto u MZ prospěje
 • Didaktické testy se hodnotí slovně uspěl(a) nebo neuspěl(a) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti
 • Při výběru cizího jazyka – žák jej na škole nemusí studovat, ale musí být na škole vyučován
 • Termíny zkoušek jsou dány jednotným zkušebním schématem (stanoví MŠMT). Najdete je na maturita.cermat.cz/.
 • Podání přihlášek pro jarní termín do 1. prosince, pro podzimní termín do 25. června
 • Nemůže-li se žák dostavit ke zkoušce, musí písemně omluvit svoji neúčast řediteli školy. Ten závažnost důvodu nepřítomnosti posoudí. Bude-li omluva uznána, určí náhradní termín.

Český jazyk

 – didaktický test – 75 minut

 • Do 30. září bude žákům zpřístupněn seznam minimálně 60 literárních děl pro profilovou zkoušku (na webových stránkách KE STAŽENÍ / Maturita)
 • Žáci předají řediteli školy seznam 20 vybraných literárních děl do 31. března pro jarní zkušební období (do 30. června pro podzimní) 
 • Při ústní zkoušce profilové části si žák losuje číslo pracovního listu. V jednom dni nelze dvakrát losovat pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Cizí jazyk

– didaktický test – 100 minut (poslech 40 minut, čtení, jazykové dovednosti a vědomosti 60 minut)

 • Témata pro zkušební úlohy z cizího jazyka předají vyučující žákům do 31. října (viz odkaz KE STAŽENÍ / Maturita: 3. části společné a profilové MZ z anglického jazyka)
 • Zadání pro ústní zkoušky obsahuje nejméně o 4 číslované pracovní listy více, než je maturujících žáků. Žák u maturitní zkoušky losuje číslo pracovního listu, v jednom dnu nelze losovat dvakrát stejné číslo pracovního listu.

Matematika

– didaktický test – 120 minut

Profilová část

4 povinné zkoušky

Povinně: Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška, při které se losuje ze seznamu 20 literárních děl)

Pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části, koná písemnou práci a ústní zkoušku z tohoto jazyka

Žák si vybere další dvě nebo tři ze skupiny: Cizí jazyk (jiný než ve společné části), SV, D, Z, Ma, Fy, Ch, Bi, IKT (každý žák maturuje ze čtyř profilových předmětů)

Jednu profilovou zkoušku z cizího jazyka je možné nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem pro anglický jazyk nejméně na úrovni B2, pro ostatní jazyky nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Žádost žák podává řediteli školy nejpozději do 31. března.

Max. 2 nepovinné zkoušky

Žáci vybírají ze skupiny: Čj, další cizí jazyk, SV, D, Z, Ma, Fy, Ch, Bi, IKT, Vv, Hv, Tv
 • Zkoušky z jazyků jsou konány formou písemné a ústní zkoušky, ostatní zkoušky pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 • K profilové části je připraven soubor 20, 25 nebo 30 témat z každého předmětu. Témata najdete v odkaze KE STAŽENÍ / Maturita: Témata profilových maturitních zkoušek.
 • Žák má na přípravu 15 minut (u IKT 30 minut), na zkoušku také 15 minut.
 • Dobu přípravy lze prodloužit, o prodloužení rozhodne předseda zkušební komise nejpozději 14 dní před započetím zkoušek.
 • Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat stejné téma.
 • V případě zkoušek z jazyků tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.
 • Hodnocení profilových zkoušek bude žákům sděleno předsedou v den konání zkoušek po jejich skončení.
 • Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky.
 • Nemůže-li se žák dostavit ke zkoušce, musí písemně omluvit svoji neúčast řediteli školy. Ten závažnost důvodu nepřítomnosti posoudí. Bude-li omluva uznána, určí náhradní termín.

Termíny konání zkoušek na naší škole

Podání přihlášky žákem řediteli školy

1. prosinec pro jaro
25. červen pro podzim

Písemné práce v profilové části

7. a 8. dubna 2021

Didaktické testy společné části

3. až 7. května 2021

Maturitní volno

29. dubna, 10. až 13. května

Ústní zkoušky profilové části

17. až 20. května 2021

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

24. května 2021

Předání protokolu o výsledku spol. části zkoušky

16. května

Hodnocení a opravné zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení profilových zkoušek najdete v oddíle KE STAŽENÍ / MATURITA nejpozději před začátkem konání první profilové zkoušky.

Nevykoná-li žák některou dílčí část zkoušky, v dalších částech pokračuje, ale u maturitní zkoušky z daného předmětu neuspěje.

Do 15. května bude žákům předán Protokol o výsledcích didaktických testů, který může sloužit jako podklad pro přijímací řízení na VŠ. (V podzimní období do 10. září.)

Opravné zkoušky

 • V případě, že žák povinnou zkoušku společné nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
 • Opravnou zkoušku koná jen z těch předmětů, v nichž neuspěl.
 • V případě komplexní zkoušky (český a cizí jazyk) koná jen dílčí zkoušky, u kterých neuspěl.
 • Opravné zkoušky je možno konat v následujících pěti letech po ukončení studia.
 • Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají (nepočítají se do celkového hodnocení).

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

 • Termíny: podzimní termín (září), jarní termín následujícího roku (květen)
 • Nutno se přihlásit – pro podzimní termín do 25. června; pro jarní termín do 1. prosince
 • V podzimním termínu jsou témata a zadání stejná jako v jarním termínu.
 • Testy společné části v podzimním termínu se konají ve spádových školách, části ústní a profilové zkoušky se konají na škole, na které žák studoval.
 • Zkoušky se také konají podle jednotného zkušebního schématu.
 • Žáci obdrží pozvánku v posledním týdnu srpna.
 • Nemůže-li se žák dostavit ke zkoušce, musí písemně omluvit svoji neúčast řediteli školy. Ten závažnost důvodu nepřítomnosti posoudí. Bude-li omluva uznána, určí náhradní termín.

Další podrobnosti na  maturita.cermat.cz/