Úvod » Prezentace předmětů » Český jazyk » Akce » Konference o spisovateli a pedagogovi Jaroslavu Žákovi

Konference o spisovateli a pedagogovi Jaroslavu Žákovi

Jaroměř – V pátek 24. září 2010  uspořádalo Gymnázium a SOŠ v Jaroměři ve spolupráci s Městským muzeem  v Jaroměři a a Pedagogickým muzeem Jana Amose Komenského v Praze zajímavou, pozoruhodnou a velmi zdařilou konferenci k 50. výročí úmrtí J. Žáka s názvem  JAROSLAV ŽÁK (1906-1960), spisovatel, novinář, pedagog a společensky angažovaný člověk. Na zdaru konference se především podíleli češtinářky školy v čele s iniciátorkou a hlavní organizátorkou profesorkou magistrou Evou Stejskalovou, pedagogové a studenti školy, kteří  hostili i přítomné přednášející a pamětníky  J. Žáka. Konference se konala v  aule školy s videem a plátnem a  která byla ozvučena a  kde byl instalováno asi 20 panelů výstavy Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze s názvem Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše o J. Žákovi z roku 2007.

Celou konferenci  od 8.30 do 16.20 hodin   moderovala profesorka gymnázia Mgr. Kamila Křížová, která v úvodu přivítala hosty, mezi nimiž nechyběl doktor Nosek , gestor školství  Královéhradeckého kraje, a starosta města Jaroměře Ing. Jiří Klepsa, kteří popřáli  jaroměřskému gymnáziu i konferenci zdar. V auditoriu zasedly i další významné osobnosti, např. za Univerzitu Hradec Králové vědecký tajemník doktor Ondřej Tikovský, univerzitní profesor Vladimír Wolf, Mgr. Lydia Baštecká, ředitelka Státního okresního archivu Náchod, PhDr. Vlastimil Havlík, ředitel Textilního muzea Česká Skalice,  náchodský spisovatel  Mgr. Aleš Fetters s chotí, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Jaroměř Mgr. K. Simonová, akademický malíř Jiří Škopek, exsenátor Miloslav Müller, za vydavatele Žákových knih doktor Zdeněk Vašíček  z Prahy a za Pedagogické muzeum J.A. Komenského  historička magistra Magdaléna Šustová, autorka knižní studie, moderátorka dokumentárního filmu Rebel z recese Jaroslav Žák, který byl promítnut po zahájení. Přítomni byli samozřejmě přednášející, pamětníci i studenti 3.a 4. ročníku gymnázia a početná jaroměřská veřejnost, Dopoledne byla aula  zaplněna do posledního místečka, i na galerii, odpoledne řady posluchačů prořídly.

Program byl rozložen do čtyř uzavřených bloků . Dva proběhly dopoledne a dva odpoledne. O životních osudech Jaroslava Žáka,  profesora latiny, francouzštiny a angličtiny Reálného gymnázia v Jaroměři v letech 1936-1946,  pojednala Mgr. M. Šustová. Hovořila velmi podrobně o dalších Žákových osudech a opírala se přitom o nově získanou korespondenci. Stručnou rekapitulaci své ročníkové práce o Jaroslavu Žákovi s promítáním dokumentů předvedla studentka 4. ročníku jaroměřského pedagogického lycea A. Šimková. Po přestávce následovala scénka   šestice studentek Škola  J. Žáka očima dnešních studentů.

Vyvrcholením dopoledního programu pak byly vzpomínky 15 pamětníků, které představovala a uváděla  magistra Eva Stejskalová. Velmi zaujaly reminiscence na Jaroslava Žáka v podání docenta MUDr. Jiřího Kováře , CSc., z Lékařské fakulty Hradec Králové, a jeho bratra  JUDr. Aloise Kováře z Krajského soudu Hradec Králové, RNDr. Miloslava Vejlupka z Prahy a manželů Ing. Vladimíra a a Mgr.  Jarmily Kočvarových z Pardubic. Některé vzpomínky budou také otištěny v připravovaném almanachu,

Blok uzavřelo vystoupení doktora Zdeňka Vašíčka, zástupce vydavatele a autora doslovu k novému vydání Žákovy satiry Konec starých časů  v zastoupení nakladatelů M. Mašínové a P. Onufera, kteří se však pro nemoc omluvili. Od 12.00 do 13. 15 hodin byla polední přestávka. Škola zajistila odvoz účinkujících do restaurace Corrado a zpět.

Překrásnou, prostornou, světlou a zmodernizovanou budovou gymnázia od suterénu až k věži provedl zájemce zástupce ředitele   Mgr. Karel Hübner. S malým zpožděním pokračoval odpolední program. Mgr.  P. Šimek přednesl příspěvek Jaroměřské hospody v románech J. Žáka s fotodokumentací.

Zajímavé a doplňující pojednání Postoj J. Žáka k Únoru 1948 s odkazy na novinové články  Žákovy ve Svobodném slově předložila   Mgr. L. Popélyová,  profesorka jaroměřského gymnázia.  V podání studenta zazněly i úryvky  ze Žákovy prózy Konec starých časů.  J. Uhlíř, člen Obce spisovatelů, uvedl   komplexně a encyklopedicky koncipovanou rozpravu  Jaroslav Žák a Jaroměř. Po přestávce se uskutečnilo kulturní vystoupení klarinetistky a klarinetisty za doprovodu klavíru, kteří sklidili zasloužený potlesk, stejně jako studentská dvojice se vzpomínkou  profesora Fr. Černého, jaroměřského rodáka, na prof. J. Žáka. PhDr. Pavel Mertlík, vedoucí Oddělení kultury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zdokumentoval výstavu o J. Žákovi v Městském muzeu v Jaroměři v létě 1989.

Konferenci zakončily  Mgr. K. Křížová a  hlavní organizátorka a iniciátorka Mgr. Eva Stejskalová a poděkovaly všem spolupracovníkům. Je vcelku logické, že tato konference  se konala právě  na jaroměřském gymnáziu. Vždyť zde za tvůrčího desetiletí (1936-1946) profesor Jaroslav Žák dozrál v uznávaného spisovatele, humoristu i satirika. Zde vytvořil svá nejlepší díla ze středoškolského života, zde mnohý literární typ profesora, studenta, jejich návyky i řeč – studentský slang – našly živý pravzor ve zdech jaroměřské alma mater. Zbývá poděkovat  všem, kteří se zasloužili  o zdar této veřejné literární konference, připravované víc než rok. Těšíme se na knižní vydání sborníku z této konference, o němž budeme veřejnost informovat.

PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ v Jaroměři v sobotu 25. září 2010