VÝSLEDKY KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE 2014/2015

 

Počet účastníků: kategorie B2 – 8

 

1.místo                Anna Macháčková – Septima

2.místo                Ivana Bumanová – Septima

3.místo                Michaela Kabelová – Septima                  

Výsledky školního kola  konverzační soutěže v ruském jazyce

 

Kategorie ZŠI

1.místo            Marek Bischof – kvarta

2.místo            Barbora Maksymovová – kvarta

3.místo            Václav Marel – kvarta

 

Kategorie SŠI

1.místo            Anna Dostálová – 2.A

2.místo            Adéla Rázlová – 2.A

 

Kategorie SŠII

1.místo            Petra Mačková – oktáva

2.místo            Magdalena Chrásková – sexta

3.místo            Jana Chrásková – septima

                        Nikola Rudolfová – 3.A

 

Všem, kteří se zúčastnili děkujeme a vítězům blahopřejeme

Mgr. Jana Jašíková

PaedDr. Miroslava Drahorádová

PŘIHLÁŠKY NA VŠ

 Důležitá upozornění

 1. 1.      Existují tři varianty, jak se na VŠ přihlásit: Výběr formy přihlášky je na VŠ a nutno jej dodržet, jinak nemusíte být zařazeni mezi uchazeče o studium!
 2. A.       Klasická přihláška –
 • tiskopis SEVT, oranžový dvoulist formátu A4. některé školy však mají vlastní tiskopisy.
 • Je dobré si přečíst pokyny a vysvětlivky uvedené na třetí stránce přihlášky.
 • Uchazeči vyplňují pouze první tři stránky, čtvrtá stránka je pro údaje vysoké školy.
 • Na přihlášku je třeba přilepit útržek složenky o zaplacení poplatku za přijímací řízení. Poplatek se platí složenkou typu A, která je k dostání zdarma na každé poště. Na složenku vyplňte číslo účtu vysoké školy, dále vaše jméno, adresu, většina škol vyžaduje uvedení specifického symbolu, kterým bývá rodné číslo.
 • Poštou posílejte přihlášku doporučeně!
 1. B.       Elektronická přihláška –
 • Výhodou bývá menší manipulační poplatek, než u papírové přihlášky. Útržek o zaplacení poplatku spojeného s přijímacím řízením se potom posílá poštou a nebo je kontrolován při přijímacím řízení.
 • Elektronická přihláška nemá jednotný vzhled, záleží na konkrétní vysoké škole.
 • Nutno při vyplňování dbát pokynů, které stanoví VŠ.
 • Zpravidla není nutné dokládat potvrzení o zdravotním stavu a známky ze střední školy.
 • Povinností je přihlášku řádně odeslat a někdy odeslat i její zkrácenou a podepsanou písemnou podobu.
 • Čtěte pozorně informace na webu VŠ.
 1. C.       Vlastní přihláška, kterou má vytvořenu konkrétní škola. Tento méně obvyklý typ přihlášek využívají především soukromé VŠ.

 

 1. 2.      Nenechávejte si vyřizování na poslední chvíli!
  1. A.       Poslední termín je zpravidla poslední únorový den.
  2. B.       Rozhodující je podací razítko na obálce.
  3. C.       Školy uměleckého směru mají termíny odevzdání přihlášek zpravidla v listopadu
 2. 3.      Mějte vše v pořádku!
  1. A.       Pokud škola vyžaduje originál dokladu zaplacení administrativního poplatku, kopii si uschovejte!
  2. B.       Pokud má škola místo klasické přijímací zkoušky NSZ, je třeba kromě přihlášky na VŠ podat i (elektronickou) přihlášku k vykonání NSZ
 3. 4.      Vybírejte VŠ s rozvahou!
  1. A.       Studující si většinou podávají 2-5 přihlášek na VŠ. Doporučuje se podat přihlášku i na obor, který je tzv. beznadějný, pokud o něj velmi stojíte za pokus to stojí, a nakonec i nějakou jistotu, kde je šance na přijetí vysoká.

Přihlášky získáte takto: Jednu přihlášku Vám dodá výchovná poradkyně, další si musíte zakoupit sami a nebo je také objednat přes internet.

 

Více o přihláškách na vysokou školu:

http://www.navysokou.cz/detail.php?id=10

http://www.kampomaturite.cz/index.asp?menu=1070

 

 

 

 

JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU? 

Na nástěnce výchovného poradenství  je vzor vyplněné přihlášky .

Pokud  přesto budete postrádat informace –zeptejte se výchovné poradkyně.

 1. 1.      Vyplňujte pouze údaje v silně orámovaných částech.
 2. 2.      Pište hůlkovým písmem.
 3. 3.      Údaje o VŠ, fakultě a zvoleném studijním programu a oboru najdete na internetu, údaje o studované střední škole na vysvědčení nebo na vzoru vyvěšeném na nástěnce VP.

1.  STRANA:

Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok: 2015/2016

Typ studijního programu: Zaškrtněte (raději i podtrhněte) podle informací na stránkách dané VŠ nebo Učitelských novin, u většiny oborů se přijímá pouze do bakalářských (tříletých), u některých do magisterských (pětiletých). 

Studium: prezenční, (distanční = dálkové).

Zvolený jazyk: Pokud děláte přijímací zkoušku i z cizího jazyka, uveďte, z jakého jazyka budete zkoušku skládat – anglický, německý, atd. (Informace, zda škola požaduje zkoušku z cizího jazyka naleznete také na stránkách školy.)

Vysoká škola:  

Fakulta:

Studijní program:

Studijní obor:             Zjistěte si přesný název vysoké školy, fakulty, studijního programu a hlavně oboru. Všechny tyto údaje byste měli získat na internetových stránkách jednotlivých vysokých škol.

Jméno, příjmení, pohlaví, státní příslušnost: dle občanského průkazu.

Narození: Napsat tak, aby byly všechny kolonky vyplněné. (Např. 7.7.1984 = 07.07.1984.)

Adresa trvalého bydliště: Dle občanského průkazu.

Kontaktní adresa: Vyplňte, i když bude stejná s adresou trvalého bydliště. Jinak může být libovolná, kam chcete zasílat korespondenci.

Střední škola 

Gymnázium a SOŠ v Jaroměři

Adresa : Lužická 423, 551 23 Jaroměř 

JKOV:  Nevyplňujeme              

Obor – název: gymnázium                        

KKOV (pro 8leté studium):  79-41-K/81     (pro 4leté studium):    79-41-K/41

IZO :   102 266 255

Rok maturitní zkoušky: 2015

 

2. STRANA:

Uchazeč/ka se hlásí: ze SŠ

Prospěch podle výročních vysvědčení: Pokud VŠ vyžaduje přehled prospěchu, tak si student opíše známky z vysvědčení na konci prvního, druhého, třetího školního roku a 1. pololetí 4. ročníku.

Předměty: Všechny na 1. straně vysvědčení kromě chování; na 2. straně všechny volitelné; nepíšou se známky z nepovinných předmětů; ze všech známek zapsaných na přihlášce se vypočítá průměr.

 

Průměrný prospěch z vybraných předmětů: Vyplňuje se pouze tehdy, pokud to VŠ výslovně vyžaduje. (viz poznámky)

 

Záznamy o zájmu uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru: Vše, co Vám může pomoci: Např. účast v regionálních kolech předmětových olympiád (doložit diplomy), mimoškolní aktivity (vedení kroužků, oddílů, práce pro různé organizace), vlastní publikační činnost, seminární práce (pokud byla publikována nebo oponována někým mimo naší školu), úspěchy ve sportovních soutěžích (celostátní úroveň) atp.

3. STRANA:

 Prohlášení o pravdivosti údajů: Doplní se aktuální datum a podpis.

 

Písemná forma přihlášek: Vyplněné přihlášky dejte ke kontrole třídnímu učiteli. Po kontrole a potvrzení nechte potvrdit od lékaře (pokud to VŠ vyžaduje) a odešlete doporučeně na adresu zvolené školy.

 

9. ledna 2015

Výchovná poradkyně  Mgr. Jana Jašíková

Frankofonní města – Evropský den jazyků

1)      Jak se jmenovala Paříž v době římské?

2)      Ve kterém regionu se rozkládá Paříž?

3)      Kdo byl autorem přestavby Paříže a výstavby hlavních bulvárů v 19. století?

4)      Jak se jmenuje hlavní pařížská třída, která spojuje náměstí  Etoile a náměstí Concorde?

5)      Na konci 20. Století dánský architekt Sperckelsen vytvořil monument k dvoustému výročí francouzské revoluce. Kde se tento monument nachází?

6)      Jaká je výška Eiffelovy věže,

7)      Kdy byla tato věž postavena?

8)      Kde je sídlo francouzského senátu?

9)      Jak se nazývá čtvrť, která proslula jako sídlo pařížské bohémy?

10)   Jak se jmenuje krásná bílá bazilika v novorománském slohu, která se tyčí nad Paříží?

11)   Jaká soška je symbolem Bruselu?

12)   Jaká zajímavá stavba zůstala v Bruselu jako památka na světovou výstavu?

13)   Jaké je hlavní město francouzského Švýcarska?

14)   Co je dominantou tohoto města?

15)   Jakou významnou historickou památku můžete vidět v kanadském Québeku?

16)   Hlavní město Lucemburska je sídle kterých mezinárodních institucí?

17)   Jaké francouzské městečko na pobřeží Atlantského oceánu bývalo centrem pirátů?

18)   Ve kterém francouzském městě byste našli Papežský palác?

19)   Které je největší město frankofonní části Kanady?

20)   Jak se jmenuje obrovský park, který se rozkládá v centru Paříže, vedle Louvru?

PŘIHLÁŠKY NA VŠ

 Důležitá upozornění

 1. 1.      Existují tři varianty, jak se na VŠ přihlásit: Výběr formy přihlášky je na VŠ a nutno jej dodržet, jinak nemusíte být zařazeni mezi uchazeče o studium!
 2. A.       Klasická přihláška –
 • tiskopis SEVT, oranžový dvoulist formátu A4. některé školy však mají vlastní tiskopisy.
 • Je dobré si přečíst pokyny a vysvětlivky uvedené na třetí stránce přihlášky.
 • Uchazeči vyplňují pouze první tři stránky, čtvrtá stránka je pro údaje vysoké školy.
 • Na přihlášku je třeba přilepit útržek složenky o zaplacení poplatku za přijímací řízení. Poplatek se platí složenkou typu A, která je k dostání zdarma na každé poště. Na složenku vyplňte číslo účtu vysoké školy, dále vaše jméno, adresu, většina škol vyžaduje uvedení specifického symbolu, kterým bývá rodné číslo.
 • Poštou posílejte přihlášku doporučeně
 1. B.       Elektronická přihláška –
 • Výhodou bývá menší manipulační poplatek, než u papírové přihlášky. Útržek o zaplacení poplatku spojeného s přijímacím řízením se potom posílá poštou a nebo je kontrolován při přijímacím řízení.
 • Elektronická přihláška nemá jednotný vzhled, záleží na konkrétní vysoké škole.
 • Nutno při vyplňování dbát pokynů, které stanoví VŠ.
 • Zpravidla není nutné dokládat potvrzení o zdravotním stavu a známky ze střední školy.
 • Povinností je přihlášku řádně odeslat a někdy odeslat i její zkrácenou a podepsanou písemnou podobu.
 • Čtěte pozorně informace na webu VŠ.
 1. C.       Vlastní přihláška, kterou má vytvořenu konkrétní škola. Tento méně obvyklý typ přihlášek využívají především soukromé VŠ.

 

 1. 2.      Nenechávejte si vyřizování na poslední chvíli!
  1. A.       Poslední termín je zpravidla poslední únorový den.
  2. B.       Rozhodující je podací razítko na obálce.
  3. C.       Školy uměleckého směru mají termíny odevzdání přihlášek zpravidla v listopadu

 

 1. 3.      Mějte vše v pořádku!
  1. A.       Pokud škola vyžaduje originál dokladu zaplacení administrativního poplatku, kopii si uschovejte!
  2. B.       Pokud má škola místo klasické přijímací zkoušky NSZ, je třeba kromě přihlášky na VŠ podat i (elektronickou) přihlášku k vykonání NSZ!

 

 1. 4.      Vybírejte VŠ s rozvahou!
  1. A.       Studující si většinou podávají 2-5 přihlášek na VŠ. Doporučuje se podat přihlášku i na obor, který je tzv. beznadějný, pokud o něj velmi stojíte za pokus to stojí, a nakonec i nějakou jistotu, kde je šance na přijetí vysoká.

 

 1. Přihlášky získáte takto: Jednu přihlášku Vám dodá výchovná poradkyně, další si musíte zakoupit sami a nebo je také objednat přes internet.

Více o přihláškách na vysokou školu:

http://www.navysokou.cz/detail.php?id=10

http://www.kampomaturite.cz/index.asp?menu=1070

JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU?

Na nástěnce výchovného poradenství  je vzor vyplněné přihlášky .

Pokud  přesto budete postrádat informace –zeptejte se výchovné poradkyně.

 1. 1.      Vyplňujte pouze údaje v silně orámovaných částech.
 2. 2.      Pište hůlkovým písmem.
 3. 3.      Údaje o VŠ, fakultě a zvoleném studijním programu a oboru najdete na internetu, údaje o studované střední škole na vysvědčení nebo na vzoru vyvěšeném na nástěnce VP.

1.  STRANA:

Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok: 2014/2015 

Typ studijního programu: Zaškrtněte (raději i podtrhněte) podle informací na stránkách dané VŠ nebo Učitelských novin, u většiny oborů se přijímá pouze do bakalářských (tříletých), u některých do magisterských (pětiletých).

Studium: prezenční, (distanční = dálkové).

Zvolený jazyk: Pokud děláte přijímací zkoušku i z cizího jazyka, uveďte, z jakého jazyka budete zkoušku skládat – anglický, německý, atd. (Informace, zda škola požaduje zkoušku z cizího jazyka naleznete také na stránkách školy.)
Vysoká škola:  

Fakulta:

Studijní program:

Studijní obor:  Zjistěte si přesný název vysoké školy, fakulty, studijního programu a hlavně oboru. Všechny tyto údaje byste měli získat na internetových stránkách jednotlivých vysokých škol.

Jméno, příjmení, pohlaví, státní příslušnost: dle občanského průkazu. 

Narození: Napsat tak, aby byly všechny kolonky vyplněné. (Např. 7.7.1984 = 07.07.1984.) 

Adresa trvalého bydliště: Dle občanského průkazu. 

Kontaktní adresa: Vyplňte, i když bude stejná s adresou trvalého bydliště. Jinak může být libovolná, kam chcete zasílat korespondenci.

Střední škola 

Gymnázium a SOŠ v Jaroměři

Adresa : Lužická 423, 551 23 Jaroměř

JKOV:  Nevyplňujeme            

Obor – název: gymnázium

                         pedagogické lyceum

KKOV (pro 8leté studium):  79-41-K/81        (pro 4leté studium):      79-41-K/41

              (pro lyceum):   78-42-M/003

 

IZO :    102 266 255

Rok maturitní zkoušky: 2014

 

2. STRANA:

Uchazeč/ka se hlásí: ze SŠ

Prospěch podle výročních vysvědčení: Pokud VŠ vyžaduje přehled prospěchu, tak si student opíše známky z vysvědčení na konci prvního, druhého, třetího školního roku a 1. pololetí 4. ročníku.

Předměty: Všechny na 1. straně vysvědčení kromě chování; na 2. straně všechny volitelné; nepíšou se známky z nepovinných předmětů; ze všech známek zapsaných na přihlášce se vypočítá průměr.

 

Průměrný prospěch z vybraných předmětů: Vyplňuje se pouze tehdy, pokud to VŠ výslovně vyžaduje. (viz poznámky)

 

Záznamy o zájmu uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru: Vše, co Vám může pomoci: Např. účast v regionálních kolech předmětových olympiád (doložit diplomy), mimoškolní aktivity (vedení kroužků, oddílů, práce pro různé organizace), vlastní publikační činnost, seminární práce (pokud byla publikována nebo oponována někým mimo naší školu), úspěchy ve sportovních soutěžích (celostátní úroveň) atp.

3. STRANA:

 Prohlášení o pravdivosti údajů: Doplní se aktuální datum a podpis 

Písemná forma přihlášek: Vyplněné přihlášky dejte ke kontrole třídnímu učiteli. Po kontrole a potvrzení nechte potvrdit od lékaře (pokud to VŠ vyžaduje) a odešlete doporučeně na adresu zvolené školy. 

9. ledna 2014

Výchovná poradkyně  Mgr. Jana Jašíková

MOSKVA

 

 1. Které evropské prvenství drží Moskva?
 2. Kolik má obyvatel?
 3. Kde se Moskva nachází?
 4. Kdo a kdy ji založil?
 5. Kdy Moskva nebyla hlavním městem?
 6. Které moskevské památky jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO?
 7. Čí jméno nese nejznámější a nejvýznamnější moskevská galerie?
 8. Kdo inicioval založení nejstarší moskevské univerzity – MGU?
 9. Co označuje zkratka GUM?
 10. Co je to Car kolokol a Car puška?

 

SANKT – PETERBURG

 

1)      Kdy a  kým byl založen Sankt-Peterburg?

2)      Jak se nazývá největší muzeum v Sankt-Peterburgu?

3)      Kde bylo zimní a kde letní sídlo ruských carů?

4)      V Sankt-Peterburgu jsou dvě slavné budovy s vysokými zlatými špicemi. Jak se tyto budovy jmenují a co se nachází na jejich špicích?

5)      Jak se říká nejslavnějšímu památníku zakladatele města?

6)      Kdo byl hlavním architektem Zimního paláce?

7)      Kde se nachází chrám, který sloužil jako carská hrobka a jsou v něm pohřbeni ruští carové od Petra I. do Alexandra III.?

8)      Jaká další  jména neslo  toto město?

9)      Jak se jmenuje  jeden z největších chrámů se zlacenou kupolí, který je součástí světového dědictví  UNESCO?

10)   Kdy proběhla  a jak dlouho trvala blokáda tohoto města?

 

 

 

 

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V RUSKÉM JAZYCE

KONALA SE DNE 17.12.2012

Porota: M. Drahorádová

               J. Jašíková

Počet účastníků :

Kategorie ZŠ – celkem 6 z kvarty

 1. místo – Kristýna Koukolová – kvarta – postup do krajského kola
 2. místo – Magda Chrásková – kvarta
 3. místo – Kristián Ott – kvarta

Kategorie SŠI – celkem 6 – z 2.A a kvinty

 1. místo – Jana Chrásková – kvinta – postup do krajského kola
 2. místo –  Katka Prokešová – kvinta
 3. místo – Vladimír Křivský – kvinta

Kategorie SŠII – celkem 5 – z 1.A a sexty

 1. místo – Petra Mačková – sexta – postup do krajského kola
 2. místo – Tomáš Ságner – 1.A
 3. místo – Zdeňka Horáčková – sexta

 

KONVERZAČNÍ  SOUTĚŽ  VE  FRANCOUZSKÉM  JAZYCE

KONALA SE DNE 17.12.2012

Porota : J. Jašíková

               D. Djemaiel

 

Kategorie B1: – celkem 8 studentů z kvinty

 1. místo – Nikola Friedrischková – kvinta  – postup do krajského kola
 2. místo – Anna Macháčková – kvinta
 3. místo – Michaela Kabelová – kvinta

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – RUSKO – 3. ČÁST

 

 1. Jak se nazývá krásný chrám na Rudém náměstí v Moskvě?
 2. Čí jméno nese univerzita v Moskvě?
 3. Jak se jmenoval nejvýznamnější ruský dramatik 19. Století?
 4. Kdo je autorem autobiografického románu „Zápisky z mrtvého domu“?
 5. Jak se jmenoval jeden z nejlepších ruských lyrických básníků, který tragicky zemřel ve 26 letech?
 6. Jak se nazývá nejslavnější muzeum v Sankt-Petěrburgu?
 7. Jaká jsou dvě nejznámější baletní díla na hudbu Petra Iljiče Čajkovského?
 8. Jak se nazývá socha zakladatele města v Sankt-Petěrburgu?
 9. Kdo je autorem známého obrazu „Burlaky na Volze“?

10.  Jak se jmenuje nejznámější román ve verších od A.S.Puškina?

11.  Kdo je autorem slavné divadelní hry „Revizor“?

12.  L.N.Tolstoj napsal významné dílo o napoleonských válkách, jak se nazývá?

13.  Co znamená zkratka MCHAT?

14.  Jakým uměleckým žánrům se věnuje Moskevské Velké divadlo?

15.  Co je jeden ze symbolů ruské kultury, který se používá při stolování?

16.  Jmenujte alespoň dvě slavné ruské baletky.

17.  Jak se jmenuje krásný palác, který se nachází v blízkosti Sankt-Petěrburgu, bývalá letní rezidence cara Petra I.?

18.  Jak se říká typické ruské panence?

19.  Uveďte alespoň tři typická ruská jídla.

20.  Jak se jmenuje nejznámější dílo ruského spisovatele Alexandra  Solženicyna?

Konverzační soutěž v ruském jazyce

17.12.2012 v sekundě od 8 hodin

Témata:

pro kvartu –

 moje rodina

naše škola

prázdniny

volný čas, režim dne

moje město

můj kamarád, kamarádka

 

pro vyšší gymnázium –

moje rodina

volný čas

naše škola

můj kamarád, kamarádka

moje město

režin dne

můj dům, byt

můj region, naše republika

moje oblíbené jídlo

(všechna tato témata platí pro sextu, pro 2.A a 1.A pouze témata, ktará mají probraná)           

Ve středu 12. června jsme měli návštěvu studenta z Kolumbie jménem Jacob, který absolvuje semestr na univerzitě v Hradci Králové. Mluvil o Kolumbii a jejích tradicích. Žáci sexty a septimy Číst celé »

Jako každý rok, pořádáme školní projekt: španělská kuchyně, kde se účastní studenti a zkoušejí své kulinářské dovednosti. Tentokrát se zúčastnilo více studentů než loni. Doufáme, že příští rok to budeme Číst celé »

Vždy ráno od 7:30 do 8 hodin za školou (po domluvě lze papír přivézt i v jinou dobu).

22.4. – 28.4. 2024 průběh zájezdu Po dlouhé cestě jsme jako první navštívili obrovský most a akvadukt z 1.století n.l. Pont du Gard v oblasti Provence v jižní Francii. Pont du Gard Číst celé »

V pondělí 4. 3. 2024 se uskutečnila konverzační soutěž ve španělském jazyce na GJŽ. Celkem se zúčastnilo 14 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Žáci 3. ročníku, kteří patří do Číst celé »

Na gymnáziu se peklo a mlsalo pro dobrou věc Jednoho prosincového dne jsme si s naší třídou, a to konkrétně s kvintou, řekli, že by bylo dobré uspořádat po roční pauze Číst celé »

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii arch. Jana Letzela v Náchodě (SOA Náchod) uskutečnil Okresní přebor školních družstev v šachu. Královská hra je Číst celé »

Velký dík vám všem, kteří jste jakkoli přispěli do sbírky krmení pro Záchrannou stanici v Jaroměři. Ta u nás na škole proběhla vůbec poprvé. O to víc jsme rádi za množství Číst celé »

Tak by se dal jednoduše shrnout zájezd do Anglie, který byl pro téměř 50 studentů naší školy příjemnou tečkou za dalším školním rokem. Je až neuvěřitelné, kolik krás jihovýchodní Anglie Číst celé »

Velký dík všem, kdo jakkoli přispěli do potravinové sbírky. Ta u nás na škole proběhla vůbec poprvé. O to víc jsme rádi za množství pomoci, kterou jste minulý týden přinesli. Číst celé »